Vi tar det där med staten igen….

Alla ”stater” är fö registrerade under Delaware genom US SEC systemet 1933—

Charlotte Rydin
RIKSGÄLDEN 2015-02-20

Hej Charlotte!
Tack för svar trots sen fredagseftermiddag, det uppskattas alltid!
Jag har läst ditt svar och har kommenterat med citerad text från ditt svar.
För att du ska kunna se vart jag kommer ifrån, då det är svårt att förstå innan man själv får insikten om hur illusioner fungerar, har jag förklarat lite som kan vara till hjälp.
Självklart är jag mån om att göra mig förstådd och hoppas verkligen att dina sinnen öppnas för mina ord och att intresset för detta väcks så vi båda kan förstå varandra!
Det jag säger kommer inte spela någon roll hur mycket jag än poängterar och visar och styrker att det jag ser är sanning om du själv inte kan se vem du är och vad du är. Allt sagt i välmening.
All sanning uppkommer ur tro. Även den tron du har för närvarande på att det du säger om Sverige är sanning och inget annat kan gälla. Det är ju inte logiskt att det inte kan finnas alternativ eftersom det är en tro och den gäller ju bara så länge någon tror på den.
Jag baserar det jag tror på dvs. att Sverige är ett bolag på de texter jag läst och orden som används i dessa. Orden är ju vårt medel att kommunicera och kan vi inte lita på deras betydelse då är något riktigt illa!
Jag är inte ute efter att skapa problem och alla mina syften är totalt fredliga på alla sätt mot Sverige vare sig det ska kallas bolag eller land eller stat.
Jag hoppas dock att man allmänt börjar vakna upp till det Matrix vi faktiskt lever i och där massan tror på det som sagts inte vad de själva ser. Bara det är ju ett vansinne i sig att en låter en annan tala om för en vad som är vad!
Vi är faktiskt kapabla att avgöra själv när ägget är ruttet!

Citat ur ditt mejl och mina kommentarer
”Sverige är en stat och inte ett bolag.”
”Riksgälden är en statlig myndighet som bl.a. har till uppgift att förvalta statsskulden och ta upp lån för staten (se vidare http://www.riksgalden.se).”
”Detta görs bl.a. genom att ge ut statsobligationer. Svenska staten genom Riksgälden gav för ett antal år sedan ut obligationer i USA till amerikanska sparare och institutioner. ”
Dessa obligationer gavs inte ut till dessa amerikanska sparare och institutioner i USA, de såldes. Det är lika med handel.
”Den som ger ut obligationer i USA måste rörande dessa obligationer följa de amerikanska värdepapperslagarna (t.ex. Securities Exchange Act). Eftersom obligationerna är registrerade för handel i USA måste Riksgälden på statens vägnar årligen enligt Securties Exchange Act lämna in en sk. 18-K rapport (som är det dokument som du hänvisar till) till SEC. Riksgälden ger in rapporten som foreign government (dvs. som stat, inte bolag) vilket jag markerat i gult nedan.”
Visst handel för värdepapper måste granskas av US SEC som är en inspektionsmyndighet för just handeln och precis, det står tydligt ”Companies for SIC 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS” och detta beskriver endast bolagstyp som tex: TELIASONERA AB (Subject) CIK: 0001169870 (see all company filings) som är ett Telefon Kommunikations bolag.
IRS No.: 000000000 | Fiscal Year End: 1231
Type: SC 13G/A | Act: 34 | File No.: 005-78783 | Film No.: 06607278
SIC: 4813 Telephone Communications (No Radiotelephone)
Assistant Director 11
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/225913/000095012306001659/0000950123-06-001659-index.htm
Click on CIK to view” company filing” – Company betyder bolag. Vidare är SWEDEN KINGDOM OF stat V7 listad bland banker som är bolag.
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&SIC=8888&owner=include
Det solklart att denna stat är ett bolag då det agerar som ett bolag och nämns i ord som bolag överallt. Det verkar för mig som ett illusionstrick som kan fortsätta så länge människor godtar denna tro. Jag tror att saker är det som de ser ut som/agerar som.
En butik som säljer livsmedel är en livsmedelsbutik inte en skofabrik även om det skulle stå i bolagsregisteringen att den är en skofabrik.
Därför har det har ingen betydelse om man vill kalla det ”stat” eftersom denna stat drivs som ett bolag och idkar handel bevisligen med värdepapper. Jag har själv handlat med framförallt Tyska Statsobligationer (Bund) och begriper detta med värdepapper.
Dessutom är jag införstådd i vad ”Trust Company” betyder och hur man redovisar sin företagsstruktur med mera för dessa, t.ex. ”Board of Directors” och ”Memorandum of Articles of Incorporation” och jag ser att SWEDEN KINGDOM OF även deklarerar sin politik i SEC vilket får mig att undra om bolagsformen SWEDEN KINGDOM OF inte möjligen är en ”Trust Company”?
Titta även på REGERINGSKANSLIET, på solidinfo.se, där allting pekar och hänvisar att detta är ett företag, man ser tom vilka länder detta företag exporterar till. http://www.solidinfo.se/foretag/regeringskansliet-363D
”Enligt Riksgälden arbetsordning ska sådana dokument skrivas under av bl.a. jurist. Det är i den egenskapen jag har skrivit under rapporten för Riksgälden och svenska staten.”
Visst, det är viktigt att man har ett bolags affärer undertecknade av jurist, revisor, företagschef etc. för att försäkra att bolaget följer lagar som t.ex.
Bokföringslagen 5 § Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt denna lag:
1. staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden och regionförbunden,
2. konkursbon, samt
3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer
En deklaration i US SEC är till för bolag oavsett om deras typ kallas för Foreign Governments och det bekräftar ytterligare att staten är ett bolag (alltså SWEDEN KINGDOM OF) även om staten som juridisk person (bolag) inte är bokföringsskyldig enligt Bokföringslag 5 § 1 i Sverige.
En vän påpekade även att stater kan gå i konkurs, och detta är något som gäller för bolag/juridiska personer.
Jag har fortfarande inte fått följande frågor besvarade och hoppas du kan ta vid och svara på nedan:
Om något registreras som ett bolag, ses det inte som ett bolag i lagens mening?
Hur kan det vara/se ut som ett bolag, fungera som ett bolag men inte vara ett bolag?
Om det inte är ett bolag då kan ju inte lagar som gäller bolag gälla heller? Under vilken lag gäller denna handel då?
Hur påverkar det Sverige och dess invånare som genom skatteintäkter säkrar er framtida betalningsförmåga för statsobligationerna?
Blir vi även påverkade genom den jurisdiktion dessa möjliga lagar skulle gälla under då ju genom våra personnummer är bolagets anställda.
Om du inte kan erkänna att det är ett bolag kan du berätta varför? Varför skulle det vara något att undanhålla?

Återkom gärna och för din vetskap uppskattar jag kommunikationen från dig!

Allt gott till dig!
Med värme,
Stella.

 

 

Opperud, Jonas <Jonas.Opperud@riksgalden.se>
2/24/15

 

to me, Riksgälden

 

 

Hej Stella,

Charlotte Rydin är ledig och har bett mig försöka besvara dina frågor.

Svenska staten är inte ett bolag, varken i lagens eller någon annan mening. Svenska staten är inte heller registerat som ett bolag. Däremot är svenska staten en juridisk person, liksom kommuner, aktiebolag, föreningar, stiftelser mm. Det betyder att staten bl.a. kan äga tillgångar och ikläda sig skyldigheter, t.ex. genom att ingå avtal eller låna pengar.

Riksgälden har i uppdrag att förvalta statskulden och låna upp pengar för staten för att täcka sådana utgifter som riksdagen har beslutat. Räntebetalningarna för statsskulden finansieras genom statsbudgeten. Räntebetalningarna för 2013 var 17 miljarder kronor.  Mer fakta om statsskulden finner du på https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Fragor-om-statsskulden/

För upplåningen gäller bl.a. bestämmelserna i 5 kap. budgetlagen. Upplåning sker genom att Riksgälden bl.a. ger ut obligationer i svensk och utländsk valuta. För obligationerna, som är en form av skuldebrev, gäller särskilda obligationsvillkor och normala rättsregler för skuldebrev.

För ytterligare om information om hur vi lånar, se https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/

Med vänlig hälsning

Jonas Opperud

________________________________
Jonas Opperud
Senior jurist
Telefon 08-613 46 11

Riksgälden
103 74 Stockholm
http://www.riksgalden.se

 

Stella Just <stellasmejl@gmail.com>
2/26/15

 

to Jonas

 

 

Hej Jonas och tack för ditt svar!

Citerar svaret:

”Hej

Charlotte återkommer när hon är åter från sin ledighet.

Staten som juridisk person inkluderar riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna (förvaltningsmyndigheter och domstolar).

Med vänlig hälsning

Jonas Opperud”

 

Du skriver ”Staten som juridisk person…..”

Vad annat skulle staten vara?
Finns det alternativ?
Vilken annan slags person skulle staten kunna vara?
Vilka personer talar lagen om?
Vänligen red ut och förklara detta för mig då jag inte alls begriper dit svar.

Som jag ser det, staten är en juridisk fiktion/person dvs ett bolag.
Hittar inget som lagstadgar att staten är en naturlig person eller fysisk person, vad dessa nu än skulle vara så det återstår bara juridisk person som du säger.
Staten är ju inte ett levande ting utan endast ett begrepp för att förklara papperskonstruktionen runt den. Människorna har skapat staten.
Rätta mig gärna om jag har fel!

Ser fram emot ditt svar!

Med värme,

Stella

 

Stella Just <stellasmejl@gmail.com>
9/13/15

 

to Jonas, charlotte.rydin

 

 

Hej!

Hoppas ni har haft en trevlig semester 🙂

Jag väntar ännu tålmodigt på svar på nedan frågor samt har lite nya funderingar kring ämnet.

Som jag förstår definierar Lag 1974:174 vad en juridisk person är, stämmer det?

Det enda jag kan utläsa av ert svar är att ni säger att staten inte är ett bolag men hänvisar till at den är en juridisk person aka bolag enligt lag.

Lyder inte staten under lagen, tex regeringsformen? (Staten=myndigheter etc).

Om man inte lyder under regeringsformen är det inte så att den/man som inte lyder under detta kan vara en främmande makt med stöd av RF 1 paragraf?

Se sidan 21 i :
Regeringens proposition  2013/14:51
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

Ordspråket ”en kan inte ha två herrar” kommer på tanken här…

Ser fram emot snabbt svar!

Med värme,

En;
allmänt kallad Stella

 

 

Opperud, Jonas <Jonas.Opperud@riksgalden.se>
9/15/15

 

to me

 

 

Hej!

Tack för Ditt mail.

Svenska staten är inte ett bolag. Däremot är staten en juridisk person (se vidare våra tidigare mail). Lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. rör för vilka juridiska personer det ska fastställas ett organisationsnummer (den definierar inte vad som är en juridisk person).

Staten lyder under grundlagarna och övriga lagar. Som statlig förvaltningsmyndighet lyder Riksgälden under regeringsformens bestämmelser (och övriga grundlagar och lagar). I regeringsformen finns bl.a. bestämmelser om hur statens tillgångar ska förvaltas och hur lån får tas upp för statens räkning (se 9 kapitlet i regeringsformen).

Med vänlig hälsning

Jonas Opperud

Från: Stella Just <stellasmejl@gmail.com>
Datum: 13 september 2015 10:09:51 CEST
Till: ”Opperud, Jonas” <Jonas.Opperud@riksgalden.se>, <charlotte.rydin@riksgalden.se>
Ämne: Fwd: Svar på mejl daterat 2015-02-20

STAT enligt SOAB:

STAT sta4t, sbst.3, förr äv. ESTAT, r. l. m. (G1R 1: 258 (1524) osv.) ((†) n. HH XVIII. 2: 38 (1688; i sg. best., i bet. III 3)); gen. stats sta4ts, ss. förled i ssgr (stàts- Dalin) äv. stat3s~ l. (vard.) stas3~ (jfr anm. sp. 11141); best. -en (OxBr. 10: 283 (1625) osv.) ((†) -n AOxenstierna 5: 278 (1630)), ss. n. -et; pl. -er32.

Ordformer
(estat (-aa-) 1655 (: Krijgz-Estaten, sg. best.)—1758 (: Estats-Commissarien, sg. best.). etats- i ssg 1730 (: Etats-Commissarier, pl.); jfr språkprovet 1987 i anm. till STATS-TELEGRAM. staat (-th) 1524—1744. stad- i avledn. 1619 (: the Stadiske, pl. best., substantiverat). stads- i ssg 1756 (: Stads Secreteraren, sg. best.). stadt 1685 (: StadtzContoiret, sg. best.)—1812 (: Stadt-Cassan, sg. best.). staet 1655 (: heem Staet). stas- i ssg 1714 (: Stas-Försichtighet). stat (-th) 1524 osv. statt 1560 (: statt syndell), 1617 (: Statterne, pl. best.)—1880 (: statt-drägter, pl.))

Etymologi
[fsv. stat, m. l. n. (i bet. I 1—3, IV 1); jfr fdan. o. nor. stat, mlt. stat(e), stad, mht. stat(e), t. staat (i ä. t. äv.: estat, stadt, statt, staet), mnl. staet(t), nl. staat, eng. state (i ä. eng. äv.: sta(a)t, statt, staet); i germ. spr. lån (över ffr. estat (fr. état), it. stato) av lat. status (se STATUS) o. samma ord som STÅT (men inlånat efter övergången ā > å i fsv.); i nord. spr. är ordet lånat från (m)lt. o. (mh)t. — Jfr STATA, sbst., STATARE, sbst.1, STATERSKA, STATLIG, adj.1—2]

Översikt
Översikt av betydelserna.
I. 1) ngns l. ngras ställning l. belägenhet l. tillstånd l. situation o. d. 2) ngts ställning l. belägenhet l. tillstånd l. skick l. läge l. situation o. d.; särsk. om samhällstillstånd l. -förhållanden l. -skick. 3) (ståndsmässigt l. dyrbart l. präktigt l. överdådigt o. d.) sätt att leva l. utöva värdskap; levnadsnivå l. -standard; pompa, ståt, flärd, prål.
II. A. 1) (tjänstefolket i) ngns hushåll l. hem; betjäning l. uppvaktning vid furstehov. 2) statfolk vid gods l. herrgård; gods osv. ss. arbetsplats för statfolk; statbostäder vid gods osv. 3) personalen vid en civil l. militär organisation(senhet) l. inrättning o. d.; kår. B. 4) politisk församling inom området för nuvarande Nederländerna (o. Belgien); republiken Förenade Nederländerna; nederländarna.
III. 1) tablå l. dyl. åskådliggörande l. angivande hur ngt är l. skall vara inrättat l. organiserat l. skött; förordning l. instruktion reglerande hushållning l. utspisning o. d. 2) förteckning l. tablå åskådliggörande ngns l. ngts faktiska ekonomiska ställning. 3) budget. 4) personalförteckning, lönelista. 5) avtal, överenskommelse. 6) tänkt l. fiktiv förteckning l. lista över personer, samt i anv. anslutande sig härtill; ss. senare led i ssgr (FRIAR(E)-, RYMMAR(E)-, SUP-STAT).
IV. 1) naturapersedlar l. pengar till kunglig l. furstlig hovstats behov; apanage till icke regerande medlemmar av kunga- l. furstehus; underhåll l. understöd till fattiga l. medellösa l. sjuka; fond. 2) naturalön; lön; inkomst, bärgning. 3) föreskriven mängd av livsförnödenheter l. föreskrivet antal tjänstefolk l. personal m. m.; ranson, tilldelning; tidsperiod för ranson l. tilldelning. 4) i uttr. (se under draga in o. indraga i uttrycksöversikten nedan) betecknande minskning l. inskränkning av ranson(er) l. tillgångar l. inkomster. 5) (naturapersedlar utgörande) skatteuppbörd.
V. 1) sammanslutning av människor under en gemensam rättsordning; rike, land; offentlig maktinstitution l. myndighet. Härunder bl. a. speciellare l. pregnant, dels om republik (f), dels motsatt: kyrka (j). 2) sammanslutning av människor för bedrivande av vinternotfiske. 3) i pl. best.: geografi.
Översikt av de i artikeln redovisade uttrycken.
akademisk stat II 3 a. aktiv stat III 4 c δ. andlig stat II 3 c. anordning och stat III 3 b. anställa ngn på stat III 4 a γ. anställa ngn över stat III 4 b γ. antaga ngn på värvad stat III 4 c ε. — Bacchi stat II 1 d. bestå av värvad stat III 4 c ε. bestå ngt l. ngn på stat(en) III 3 e. bestå stat uppå ngn IV 2 a. — den l. den institutionens l. dyl. stat III 4 d β. den skandinaviska staten V 1 d. draga in på staten IV 4 b. draga in sin stat II 1 a, IV 4 b. draga in staten (för ngn) IV 4 a. — Englands stat V 1 a. estniska staten II 3 e. extra(ordinarie) stat III 3 d, 4 c β. — fatta en stat på l. över ngt III 1 a. flottornas mekaniska stat II 3 g α. fri stat V 1 g. få ngt till stat IV 2 e. för stat I 3 f β. för stat l. staten(s) skull I 3 f γ. föra ngt på ngns stat IV 3 b β. föra stat I 3 b. Förenta staterna V 1 c. förordna ngn på extra(ordinarie) stat III 4 c β. förordna ngn på ordinarie stat III 4 c α. förordna ngn på stat III 4 a γ. försumma ngns stats nytta I 1 b. — gammal stat III 4 c γ. giva in sin stat l. staten III 2 b. giva upp sin stat l. staten III 2 a. gå in på stat III 4 a δ. gå på stat IV 2 d. göra en stat (up)på ngt III 3 i. göra en viss stat på ngns lön I 2 f. göra sig en stat (up)på ngt III 3 i. göra sig stat att III 3 k. göra sig stat och räkning (up)på ngt III 1 b. göra sig stat (up)på (ngt) I 3 d slutet, III 3 i. göra sin stat (up)på ngt III 3 i. göra sin stat viss III 3 l. göra stat (av ngt) I 3 d. göra stat med ngn III 5. göra stat och räkning (up)på ngt III 1 b. göra stat på (ngt) I 3 d slutet, III 3 i. göra stat till att III 3 j. göra stat uppå ngt III 3 i. — ha en flicka l. sköka på stat(en) III 4 a ζ. ha stat I 2 e, IV 2 b. ha stat av ngra II 1 c. herrar stater general av de förenade Nederlanden (l. i det förenade Nederlands) l. herrar staterna II 4 slutet. hålla en flicka l. sköka på stat(en) III 4 a ζ. hålla ngn på knapp stat IV 3 a. hålla sin stat I 3 c. hålla stat I 3 c. hålla stat för ngn I 3 c slutet. — i stat IV 2 c. i staten, se vid vara, visa. i stor l. all sin stat I 3 f ε. indelt stat III 4 c ε. indraga staten II 1 a, IV 4 b. ingiva l. inlämna sin stat l. staten III 2 b. inrätta staten I 2 b. — juridisk stat II 3 b. — kaptenlöjtnant på Karlskrona stat III 4 d β. kronans stat III 3, 4 d α. kunglig majestäts tyska stat IV 1 a. — lämna in sin stat l. staten III 2 b. lärare över stat III 4 b α. lön på extra(ordinarie) stat III 4 c β. lön på ordinarie stat III 4 c α. lön på stat- (en) III 4 a α α‘. — maka stat I 3 d. makter och stater V 1 e. man i staten V 1 i. med pomp och stat I 3 f δ. med stat I 3 f δ. mekanisk stat II 3 g (α). — nederländska staterna II 4. Nordamerikas förenta stater V 1 c. Norra amerikanska staterna V 1 c. ny stat III 4 c γ. — officer över stat III 4 b α. ordinarie (ordinär) stat III 3 c, 4 c α. — personell stat II 3 d. på aktiv stat III 4 c δ. på gammal stat III 4 c γ. på ny stat III 4 c γ, IV 3 b α. på stat I 3 f β, IV 2 d. på stat(en), se äv. vid anställa, antaga, bestå, föra, förordna, gå, ha, hålla, kaptenlöjtnant, lön, stå, tagen, tjänst(e-man), tjänstgöra, uppföra, vara, översmedsmästare. — (resa på friarestat III 6.) rikets stat III 3, 4 d α. riksens stat I 2 a. — stat i(nom) staten V 1 k. stat och anordning III 3 b. stat och esse l. tillstånd l. varelse l. väsende I 2 d. staten uti krig III 1 c. Statens arbetsgivarverk, entomologiska anstalt m. fl. V 1 h. stater och kårer II 3 f. staterna i Nederland II 4. stå bland lärde på staten III 4 a β. stå på stat(en) III 4 a β. stå på värvad stat III 4 c ε. Svea rikes stat III 3 h. Sveriges rikes stat III 3 h, V 1 a. Sveriges tyska stater V 1 b slutet. sätta stat på I 3 e. — taga stat IV 2 b. tagen på stat III 4 a ε. till stat (och stass), till staten, till syn och stat I 3 f α. tjänst(eman) på extra(ordinarie) stat III 4 c β. tjänst(eman) på ordinarie stat III 4 c α. tjänst(e-man) på stat(en) III 4 a α α‘. tjänstgöra på extra- (ordinarie) stat III 4 c β. tjänstgöra över stat III 4 b β. — uppföra ngn på extra(ordinarie) stat III 4 c β. uppföra ngn på ordinarie stat III 4 c α. uppgiva sin stat III 2 a. uppgiva staten III 2 a. utan stat, order och assignation sig tillägnad III 3 g. utföra stat I 3 b. utom stat III 3 f. utöver staten, se III 3 f o. vid vara. — vara anställd på extra(ordinarie) stat III 4 c β. vara anställd på ordinarie stat III 4 c α. vara införd i ordinarie staten III 4 c α. vara ngns älskarinna på stat III 4 a ζ. vara på stat(en) I 3 f β, III 4 a β, ζ. vara ständig på staten III 4 a β. vara utöver staten III 4 b β. visa sin vikt i staten II 1 b. värvad stat III 4 c ε. — å aktiv stat III 4 c δ. — över stat III 3 f. över stat(en), se äv. vid anställa, lärare, officer, tjänstgöra. överse staten på ngt III 2. överskjuta stater och anordningar III 3 b. översmedsmästare på Jernkontorets stat III 4 d β.
I. ställning l. belägenhet l. tillstånd l. skick o. dyl. o. i anv. som närmast ansluter sig härtill.
1) (†) om ngns l. ngras ställning l. belägenhet l. tillstånd l. situation o. d.; särsk. dels om tillstånd l. situation vad hälsa l. livsvillkor l. ekonomi (jfr III 2, 3) o. d. beträffar, dels om samhälls- l. maktställning (äv. närmande sig l. övergående i bet.: ämbete l. rang l. värdighet l. makt); äv. pregnant, dels om god (bättre) levnadsställning, dels om upphöjd l. hög samhällsresp. maktställning (resp. upphöjt l. högt ämbete l. hög rang l. värdighet). Heer med wij eders hög: then alszmectigiste gudt tiil ith lycksaligit regimente med liiff siel och staath effwinnerlige befale. G1R 2: 124 (1525). Så önskar jagh af Gudh alzmechtigh, att .. Velborne Cantzleren (måtte) framdeles medh begährligh velmåge och lyckeligh ändatt värff till de sine igen hemkomma och dem vedh godh önskande stat finna. OxBr. 9: 21 (1621). (Riksrådens) samptlige och synnerlige åhågha skall (under konungens frånvaro) förnembligast där på bestå, att alle ständer och undersåther i Rijket .. måge hollas i een roligh staat, uti deras underdånighe hörsamheet och devotion emoot K. M:tt och Rijket. RP 1: X (1625). (Sändebudet skall) berätta honom (dvs. kurfursten av Brandenburg), huruledes K. M:tt inthett mehr efftertrachter än att sättja honom i en säkrare och bättre stat och .. häreffter mehr och mehr lindra honom både med inquarteringer och contributioner. HT 1913, s. 131 (i handl. fr. 1631). Landzhöffdingen .. skall .. sigh först och frembst påminna att han står där i Konungens stadh och ställe, den konungzlige Staten i H. M:tz frånvahru där oppehåller och .. fördenskulld kallas konungens Ståthållare. HFinlH17Årh. 5 (1637). Uthi hwilken ouphielpelig Staat .. denne månge små Fader- och Moder-löse mine Syskon äro råkade. VDAkt. 1704, nr 182. ”Och har jag icke skaffat dig lön och stat, / Och gjort dig till korpral från gemen soldat?” .. Så talte Konow vredgad till korpral Brask. Runeberg 2: 58 (1848). — jfr BISKOPS-STAT. — särsk.
a) i ordspr. Många munnar, liten mat, är den fattiges stat. Granlund Ordspr. (c. 1880).
b) i uttr. försumma ngns stats nytta, negligera det som är till fördel för ngns ställning l. belägenhet. Medh dhem Danziger skall jag, effter E. K. M:tts befalning, agere det discreteste mögeligit, så att dem ingen necessitet imponeres och E. K. M:tts stats nytta icke försumas. AOxenstierna 5: 417 (1630).
2) (†) om ngts ställning l. belägenhet l. tillstånd l. skick l. läge l. situation o. d.; särsk. dels om (i ett rike rådande) samhällstillstånd l. -förhållanden l. -skick, dels om ngts ekonomiska l. finansiella ställning l. situation l. läge, dels liktydigt med: sakernas tillstånd (se SAK, sbst. 6 a γ), sakläge; äv. pregnant, om ngts ursprungliga l. oförändrade tillstånd l. skick; äv. närmande sig l. övergående i bet.: grad av storlek, nivå; i vissa språkprov svårt att skilja från V 1 (se c; jfr äv. V 2). (Danska ombud borde, liksom de svenska, förutom kungens också ha ständernas fullmakt), särdeles hvar man bäggie rikens stat och omständelige vilkor vill noga och grantt öfverväga. AOxenstierna 2: 87 (1612). (Bra vore för unga adelsmän) att besee fremmande landh, lära theres stat, lagh och seder. RARP 4: 249 (1626). (Pappenheim) Ähr dädhan (dvs. från Magdeburg) gongen den 8 huius, och tagett medh sig garnizonen .. affbrentt en deel aff bryggen .. men alltt ded andhra lempnatt i sin stat, enkanligen domen och fortificationen. AOxenstierna 7: 11 (1632). Jagh (A. Oxenstierna) haffver sedt fädernesslandett uthi älendigh staat, der uthaff åther Gud haffver dett uthdragitt. RP 8: 71 (1640). Blifver ock, att om academien icke får dee godz, som i donationen .. frijkallade äre, fast niuta och behålla .. föllo alltså på sidstone academien och des staat till sin ruin i största ovissheet. OxBr. 12: 89 (1641). På Tyska ortren hälst, som vnder Swerige hörde, / Hwar främmand Herskap förr, wår Post igenomförde, / Där har Han (dvs. J. Schmedeman), sedan Han til sin bestellning kom, / .. bytt denne Staten om. Brenner Dikt. 2: 45 (1713). Denna hemställan (att arméns storlek måtte förbliva oförändrad) föranledde en Kongl. Resolution af d. 1 Jan. 1650, hvari förklarades, at Armén skulle stadigt förblifva i den stat och form, hvari den .. (under G. II A:s tid) var. KrigVAH 1835, s. 100. — jfr HEM-, KYRKO-, SKOL-, SPEL-STAT. — särsk.
a) i uttr. riksens stat, (det svenska) rikets (finansiella l. politiska o. d.) tillstånd l. belägenhet; äv. närmande sig l. övergående i bet.: (den svenska) riksbyggnaden (se RIKS-BYGGNAD 2). Heela rijkzens staat hade kunnat skada lijda (gm Sigismunds anslag). Gustaf II Adolf 125 (1616). Derföre skole CammerRådet medh högste flijt betrachta och öfwerwäga Riksens Stat och förmögenheet; Så och idkeligen öfwerslå huadh som wil vpgå på Hofwet, Krigzfolket, Skepzflottan, Artolleriet och andre vthgifter. CivInstr. 29 (1618). (Gud har prövat landet gm krig men förskonat det från främmande herravälde) och fördenskull mehra är att ehrkiänna Gudz barmhertigheet och mildheet, än att Rijkzens Staat til gode läkedomar och styrcke skulle hafwa warit bequämat eller stadgat. Stiernman Riksd. 890 (1634). I sitt ryktbara bref till Förmyndare-Regeringen, från Frankfurt a. M. d. 13 okt. 1633, ”om Riksens Stat”, råder Axel Oxenstjerna ”att behålla Drottningens Hof-regemente i riket”. KrigVAT 1846, s. 101.
b) ss. obj. till inrätta (i uttr. inrätta staten), i fråga om att inrätta l. ordna samhällsförhållandena l. -skicket (ngnstädes så l. så). Kongl. Maij:t .. hafwer .. af medfödd Kongl. mildheet och nåde moot sijne Undersåtare i de ny cederade provincierne Skåne, Halland och Blekinge förordnat dess Troo männ och Commissarier, hwilke .. Staten der så inretta skulle, at Kongl. Maij:ts och Crononess interesse .. befremias motte. 2SkånS 1: 35 (1658). Såssom Eders Kongl. Maij:t allernådigst hafwer behagat att anförtro oss (dvs. Skånska kommissionen) statens inrättande uthj desse provincier, så (osv.). HTSkån. 1: 178 (i handl. fr. 1658).

 

 

Frank O’ Collins – UCADIA on UCC and SEC system of 1933.

Below all is work of Frank O’Collins  UCADIA. Unfortunately Oneheaven.org is no longer up as somebody/ies stole the works and created their own thing with this work charging for the knowledge and did not contribute to UCADIA. I am hoping that UCADIA will come forth and available again to humanity and that we can act responsible this time with the knowledge. However, a friend managed to save some of the works and I am reposting this page as I think it is valuable information and it explains why and how all states are registered in the state of Dealaware through the SEC system of 1933. This is vital to know when you are acting with your states government and the various state departments. They will tell you ( my own experience) that we are not part of this and we follow ( in my case) Swedish Law. Well, this is because the employees and poorly educated in the matter facts of truth.

However, the Swedish banks know this and this is why they are filing UCC statements.

Svenska Handelsbanken AB – FED – kopia

The UCC has now been enacted in all of the 50 states of the United States as well as the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam and the US Virgin Islands. As all nations and states are registered in the state of Delaware through the SEC system of 1933, UCC applies to all nations and their ”employees” when treated as corporations; and

 

While the UCC is now a global system used by corporations and their agencies and now administered by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL), it remains wholly PRIVATE PROPERTY of the American Law Institute and its affiliate members being the various American Bar Associations; and

 

A brief safety check before you “jump off the cliff” using promised remedy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OK, so you’ve got massive problems and you think you’ve “found the answer”. Maybe, you have been researching and looking for years, finally finding what you hope will be the right remedy? Or maybe, you are new to all this information and simply chose what sounds to you like the best and brightest remedy to your problems?  Or maybe, you haven’t really thought a whole lot about it, but a “friend” recommended you look at a certain site and remedy which sounds credible? So whatever you choose can’t really make things worse right? WRONG! There are literally hundreds upon hundreds of good honest people who thought they were merely following a true remedy who remain today locked up in federal and state prisons in the United States, Canada, Australia, UK, Europe and elsewhere who stupidly and naively believed the paperwork they followed from “remedy gurus” could do no harm and might even “work”. They didn’t shoot someone; they didn’t blow something up; in fact in most cases they were not even convicted of any claim of theft or violence.  Instead, these typically hard working, honorable people started off challenging one council/county rates bill, only to lose their home and eventually go to prison. Others, challenged a relatively minor tax bill to find the same thing happen. Others, tried to defend their home being taken by the banks.  But in all cases, by following what they thought was merely “harmless” remedy, they ended up making matters infinitely worse for themselves and their family. How did seemingly “meaningless paper” transform a minor issue into a life changing event that caused good people to be thrown into prison? Was this really because of deliberately false claims of remedy and dishonest gurus tricking people or something else (like government corruption)?  Are you well on the way to putting your life at risk to the same fate by following false and extremely dangerous claimed remedies? The thing about a false preacher is they are the best speakers and defenders. The most corrupt politician or priest is the one nobody expects. So the disinfo agents and sellers of false remedy are perfectly at ease in tricking even the smartest person with a less than full competence of law into believing any concern or negativity is merely “jealousy”, or “false fear” or the “government agents trying to stop you”. The power of cult leaders is evident in the ashes and remains of all those who followed such charismatic movements to the bitter end. No one can force anyone to wake up and demonstrate some common sense. No one can stop another from doing stupid and self destructive acts. But what can be done from time to time is express, publish and make clear a most basic checklist of facts that if you choose to ignore, then you will absolutely only have yourself and no one else to blame. Official Forms as the lifeblood of Government You wouldn’t give a young child a stick of dynamite would you?  If you would, then you’ve proven you are irresponsible and incompetent. As both domestic and foreign terrorists have proven, even the most common household items when mixed together in the right proportions can produce explosives as devastating as any manufactured variety. Similarly, words on their own can be used for entertainment, conversation and formal communication. When used correctly, they can be extremely powerful, but when misused they can have terrible self destructive consequences. Look at official forms of local, state and federal governments for example.  Official forms are the lifeblood of modern government.  While there are literally thousands of forms, some are more important and potentially more dangerous (if abused) than others. Takes the forms associated with what is known as the Uniform Commercial Code (UCC) first presented in draft form by the American Law Institute in 1943 with its 1st official publication in 1952: • The UCC now comprises of eleven articles being 1 General, 2 Sales, 2A Leases, 3 Negotiable Instruments, 4 Bank Deposits, 4A Funds Transfers, 5 Letters of Credit, 6 Bulk Transfers and Bulk Sales, 7 Warehouse Receipts, 8 Investment Securities and 9 Secured Transactions; and • The UCC has now been enacted in all of the 50 states of the United States as well as the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam and the US Virgin Islands. As all nations and states are registered in the state of Delaware through the SEC system of 1933, UCC applies to all nations and their ”employees” when treated as corporations; and • While the UCC is now a global system used by corporations and their agencies and now administered by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL), it remains wholly PRIVATE PROPERTY of the American Law Institute and its affiliate members being the various American Bar Associations; and • The most famous and common form of UCC is known as the UCC-1 Financial Statement, which is used principally to file a formal claim of (1) a legitimate debt against a particular estate or lesser body (corporation, subsidiary trust etc); and (2) certain property against which the claim is made; and (3) the details of the party claiming the interest; and • Under the PRIVATE RULES of UCC by the American Bar Associations in conjunction with other private bodies, a valid UCC application creates a legitimate debt, held as a liability of the party filing the claim until the application is resolved in court, or the other party agrees to accepting the liability, or the claim is perfected through international public notice (gazette and notice); and • As a filing under UCC is not only a tacit recognition of the present Western-Roman legal system as well as a conveyance of rights to the associated American Bar Associations and their members to address the matter, any claim that a UCC filing can be used to deduce a superior position is both absurd and lunacy; and • Because the liability for any UCC filing initially rests with the party making the claim, if the party filing fails to perfect the claim by the methods stated, then the party making the claim and their estate are liable for the amount of the claim; and • In recent years, there has been several waves of false gurus and disinfo agents promoting UCC remedy either deliberately or stupidly resulting in large claims being lodged through UCC filings, which have then been assigned to court cases and securitized by gaining long convictions against the people who filed such paperwork. Despite the proven facts, wave after wave of people continue to be “suckered in” to making such filings, often with dire consequences.  No matter how many warnings are provided, people are still conned into shelling out money, giving away their rights and walking to prison for not thinking about the consequences of misusing such official forms.

Private Forms from “Superior Estates” etc

So, it is hoped by the brief summary of UCC above that everyone reading this blog will consider very carefully any dangerous and reckless advice about filling in certain government forms by some remedy gurus, without considering the consequences.

The next issue is what about private forms, such as “superior forms” from one’s own estate or some other trust structure.

Ucadia has been developed over 28 years now in researching and perfecting knowledge of all forms of law, encapsulated within the canons of law on One-Heaven.  Everything discussed has deep purpose and reason:

  • Signatures and thumb prints have real significance and purpose and signal different roles.  Ignorance to such purpose or flippant advice that it is a “nice touch” as some remedy guru may claim, heralds extraordinary ignorance and great danger in misuse.
  • UPPER CASE, Proper Case and lower case all have deep meaning and function in the style of legal instruments in the Western Legal System, as does color, as does boxes, as does the front of an instrument and its reverse, as does bolding words and underlying words or signatures. To simply, use such elements by mimicking like monkeys without reading Ucadia and the knowledge, is extremely dangerous and proves incompetence;
  • The use of Latin phrases is not some artistic license plucked out of thin air- it has history and provenance to it, from the time of the Carolingians and the first covenants and conveyance documents such as nunc pro tunc, teste me ipso, or praecipe. So to simply accept Jaberwocky like phrases in Latin is sheer lunacy without its historic provenance in Western legal principles being explained; and
  • Maxims like notice to principal is notice to agent is a financial and legal term relating to the ancient Venetian banking system.  Unless you are part of it, it means nothing. Unless you are a recognized agent- such phrases mean nothing; and
  • Types of forms, whether it be a declaration or affidavit, or charter, or deed, or covenant, or ecclesiastical deed poll have an ancient form and function and purpose in the Western Legal System.  A declaration is by default an admission of jurisdiction – so its use in purporting an instrument to be the catalyst for separation is not only an oxymoron – it is blatantly false or the height of incompetency.

Furthermore, substantial time and effort has been made in explaining the role and function of one’s own estate, the role of trusts and certain key documents.  However, it has been repeated over and over and over again that every single original document produced by your estate from your position is PRIVATE and MUST NOT BE TRANSMITTED to the public of a Western Roman entity, unless it is in the form of a certificate or extract and annexed to a proper form of the Western Roman System.

It has been repeatedly stated that such instruments as your will and testament, your great seal, your Live Born Record and other instruments of your estate should never be transmitted to any Western Roman agency, and never ever included in any legal matter with a private court of the corporations that presently masquerade as legitimate public courts.

Yet, despite this pleading for common sense, for even a basic level of competency, people ignore this information, instead choosing to listen to the many remedy gurus that have taken parts of the free Ucadia knowledge and mixed into their own brand of “remedy for profit”.

On Wednesday, November 14th, 2012, we published the blog “The 10 Biggest Errors most people make when facing the Pirates and Privateers of the Private Bar Guilds” which covered Error #3 – Believing that “Magic Bullets” can defeat Pirates and Privateers and Error #8 – Sending/registering original documents with Pirates and Privateers.  Despite, this knowledge people still send private documents that cannot and will not be recognized in the belief they will achieve remedy.

So is there any remedy at all?

To date, there have been now many tens of dozens of people that have provided various feedback as to the fact that they have achieved some form of relief in considering the knowledge of Ucadia, in acting responsibility and competently, in not swallowing the snake oil sold by “remedy gurus” and in demonstrating good character and honor.

This kind of relief has come from all forms of cases from custody, to foreclosures, to imprisonments, to tax issues, to debt issues and a myriad of matters. It is possible, there are many, many more cases of relief through the knowledge of Ucadia, however no feedback has been provided.

Unlike remedy gurus that may do what they do for money, for glory or for some nefarious purpose, Ucadia does not exist as a talent contest. We don’t “keep score”.  When bridge trolls sometime come on to calls to try and sell some spurious claim demanding “how many wins”, we do not spew forth statistics, nor even permit testimonies other than the dozens who have called in as proof on the Q &A audios.

The relief however is simple.  It rests in one’s own character – how one thinks and acts.

If you think you are a victim and are out for revenge, then you will most likely fail; and

If you are sending documents because you think you are entitled to some “payment” or great “windfall” from the great accounts held against your name, then you will almost certainly fail; and

If you think you are perfectly able to breach a promise to a bank or some other institution because they did not tell the truth to you, then you will definitely fail.

But if you stand in virtue, in honor and competence, then you have the greatest chance of mediation and form of relief.  This does not mean lying down and letting a legal “steam roller” stomp all over you, it means recognizing what honor, accountability and responsibility means.

For example, if you make a promise then honor means your word is your bond. So regardless of the other party, if you break your word, you are at fault to some degree. Under Western-Roman law you cannot possibly own your home, you are at best a ”ward tenant”.  You are expected to pay the landlord in council taxes.  But if you agree to a sub tenancy with a bank in also paying rent (interest on a loan) and have been upkeep the property, then you are morally obliged to seek compensation from the landlord.

But if someone comes to you demanding money, then you have the fiduciary obligation to your estate to make sure the claim is legitimate (no matter who they say they are) and that the agreements and details are in place:

If someone demands payment because of the underlying assumption you are an employee, where are the employment records please?

If someone demands payment because of some contract, please show me the wet ink signature?

If someone demands a penalty be paid, please provide the written document that is connected to the contract specifying penalties and that such agreements for penalties has been made?

If you pay simply because of a demand, then you are participating in fraud against your estate.

No court, no matter how corrupt, ignorant and wretched can stand against unclean hands, bad faith, vexatious suits and prejudice.  But if you refuse to pay, if you behave in dishonor then you allow such implied behavior to stand.

Conclusion

There is much more to discuss on this subject such as the enormous importance of the affidavit and the fact that the defendant/respondent must be afforded the right to speak or lodge a statement– even under the corrupt company policies that exist today as pseudo courts.

For now, please consider very very carefully what you are doing before you jump off the cliff.  Please ask yourself why on the one hand you might complain that learning the law and being competent is too difficult, yet on the other hand are willing to risk your life and future by cutting and pasting documents that someone you might never have met promised will work?

Adrenachrome och satanistiska ritualer.

”Well we finally think we found some evidence it’s going to put John podesta in jail forever the voice on his video sounds just like John podesta and a child even calls him John and then he tells them to call him Skippy and if you look it looks just like one of the shows and have you breathing that was at Comet Ping Pong pizza parlor
everything we have on” #pizzagate http://newsjustforyou1.blogspot.com/s&#8230;

För dig som inte vet vad Adrenachrome är finns videon nedan som tydligt visar vad varför detta eftertraktas av vansinniga pedofiler och mördare av Satanistisk kult.

The Agenda explained by the Anonomys Physicist.

SUNDAY, DECEMBER 21, 2008

Ultimate Truths, Part XVI: On The Nature of Man’s Evil Deeds
Is All the Mass Killing Due To Genetics, Learned Behavior, or Control By Others?

by The Anonymous Physicist http://anonymous-physicist.blogspot.se/

Copyright, December 12, 2008 by the Anonymous Physicist. Permission granted for all to re-transmit, post, etc as long as it is non-profit and “Copyright, Anonymous Physicist” remains on it. All other rights reserved.

 

Mankind’s recorded history can be summarized as a collection of wars, exterminations, crusades, etc. Many have asked why there has been– and is– so much killing, evil, and seeming chaos. Many treatises, written by scholars and others, have attempted to answer this question. The field even has a name– ponerology–for the study of evil or injustice. However nearly all these works were written from the standpoint of sociology, superficial politics, economics, philosophy, psychology, or religion. These bases, and their authors, are in fact ignorant of the most crucial elements needed to accurately answer this perhaps most important question. I also believe that many of these treatises on evil are deliberate disinformation, as the actual Powers That Be (PTB) can ill afford to have the real answer to this question revealed to Mankind, else a revolt might ensue. A corollary to this issue, that is also often asked about, is how is it that Man has advanced technology and physical science, yet at this same time, his collective behavior is still so barbaric?

 

Let us examine some of the previous ponerological theories. Some can be dismissed because their basis is devoid of reality, such as the ones based on “God,” the “Devil,” or simplistic views of “Good vs. Evil.” Religion, however, has been used as an excuse for wars and crusades and the like. Similarly, nationalism has also been such an excuse. In fact, the two concepts of “God and Country” seem to invariably lead to the “thinking” that “everyone’s is better than everyone else’s.” (Exemplified by the Nazis’ motto: “Deutschland über alles” or “Germany over everyone”.) The issue of race or ethnicity is also used similarly. But have these concepts led to the wars and mass murders in a chaotic, random, or “natural” way? Or have the ideas of race, religion, and country been cleverly used in covert fashion to control Mankind, and to get him to mass murder himself? This is actually the case, as Germans (previously) got along mostly well with those the Nazi regime ended up exterminating– Jews, Gypsies/Romani, Slavs, etc. And for the most part, so did Hutus and Tutsis, in Rwanda. The larger, hidden question is– were all these different races, religions, nationalities created with the idea of perennial war and mass killing in mind?

 

Some theories on evil may have an element of truth in them, such as the psychological basis of evil. These proponents say that psychopaths/sociopaths exist in a certain percentage of the human population, and due to their nature and cleverness, they rise to the top. They then have the power to commit mass murder senselessly (because they are psychopaths). The element of truth is that the (seeming) heads of state that have their country commit mass murder probably are devoid of conscience, and are sociopathic. But the knowledge of Ultimate Truths reveals that these supposed sociopathic leaders are EMPLACED in powerful positions with the aid of secret societies that control governments. The subsequent “evil deeds” performed by such leaders are, in fact, scripted for them to perform, by the actual PTB; and the sociopath/psychopath theory fails. Similarly there are those who will say that these horrible mass killings are due to the nature of Man (or some men). Some throw in their hidden racism here. Einstein said Germans were evil to their core– and should be nuked; others say the Rwandan massacre occurred because “those primitive black people do those kinds of things,” etc. But this “thinking” also fails because we have learned that the Nazi regime was implanted and controlled by the English PTB, and that “Hitler was a British agent.” Likewise, recent revelations on the Rwandan Genocide show that both the missile shoot-down of their President that started the killing, and the subsequent killing itself, were controlled or facilitated by European powers and the USA.

 

Let us briefly look into the modern barbarism of Man, say during the last 200 years. This period is marked by the greatest wholesale killing in Man’s “official” recorded history. We have had the many millions killed in the two World Wars, and the many, so-called local wars (Korea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, many others). We have also seen several mass famines that have been revealed to have been artificially created by governments. This includes the so-called Irish “potato famine” of the 1850’s, and the famine in the USSR in the 1930’s. The Irish famine should more appropriately be called the British-created Irish Holocaust, as England took all the livestock and grain from Ireland and left mostly just potatoes, which then had a blight, which itself may have been induced. 5.5 million people are said to have died. And the British propaganda machine is so good that few, beyond the Irish, know that this was a deliberate act by the English regime. However, the country with the greatest propaganda machine is the USA. Recently a Russian researcher demonstrated, via America’s own census statistics, that 7 million Americans likely died of starvation during the Great Depression of the 1930’s, and also showed that much food was thrown out during this time. This research appears to be valid and true, though few Americans know this or would believe it– their brainwashing being so thorough that they think their regime is variously near-perfect, or innocently inept, when horrendous crimes are committed (by their regime) against the people. The USSR also had a mass famine in the 1930’s that was deliberately created by its regime– tens of millions may have died. Likewise the Chinese Communist regime also is said to have killed tens of millions in its famine that occurred after it came to power. Even in today’s world, millions are starving in “Third World” countries in Africa and Asia– all the while there are so many millionaires and billionaires on the planet. Fake, controlled famines have been covert forms of extermination, or holocausts. That likely remains the case to this day– in Somalia, Ethiopia and other countries. Famine has a long and sordid history. If the recent ones (Ireland, USSR, USA, China) are known to have been created by the Covert Ops of Govt’s, maybe many of the famines from long ago were as well.

 

Then there have been the more obvious exterminations/genocides including the Armenian Holocaust, of the early 20th Century, perpetrated (and still denied) by the Turkish Gov’t– killing some 1.5 million Armenians, the Nazi extermination of some 13 million people in death camps– including Jews, Gypsies, Slavs, homosexuals, alleged retardates, political prisoners, captured “enemy combatants,” the Cambodian Genocide that killed 1.7 million people, the Rwandan Genocide whereby nearly one million Tutsis were killed by Hutus, and the ongoing Congo massacre whereby 5.4 million people have been said to have been killed in the last few years. A history of modern genocide is here.

 

One aspect of the issue of Man’s alleged evil nature is rarely, if ever addressed. This is the wholesale poisoning of Mankind, and its affect on the brain and behavior of Mankind. Man’s food, water, and air (smog, chemtrails) are ever more poisoned. Our medicines are toxic and may be causing more harm than good, our dental fillings are called “silver” yet are over half mercury, likewise our infants are forced to have vaccinations also with mercury and other toxins. The proven carcinogen fluoride is added to water and is in many medicines, and toothpastes. The German Nazi regime is said to have fluoridated water because it made people docile. Is the same rationale ongoing in the USA? In a ludicrous “environmental” change, incandescent bulbs are soon to be phased out and replaced with more efficient fluorescent bulbs that all have mercury within them?! All the toxins in the food, water, air, medicines, fillings, vaccines have a terrible effect on people’s brains. Few people can truly think and change, or have the courage to act. These toxins also cause much chronic, degenerative illness, cancer, etc. The mercury in vaccines does cause autism. Many people are made into nervous, or depressed, automatons by their addictions to caffeine, nicotine or alcohol. Even excess sugar can have this effect. Few people know that humans actually become addicted to things that are toxic or allergenic for them. This is the so-called allergy-addiction syndrome. Even common foods like wheat and cow’s milk products cause much mental and physical illness in some people. Dairy and wheat have only been consumed by Man for 5,000- 10,000 years; and is said to coincide with the onset of some mental illnesses. Studies have found that violent, convicted criminals’ behaviors were changed and improved after improving their diet. The same is true of learning disorders in children. It is vastly easier to control Mankind if he is in a stupefied, nervous, fearful, state. Others may be more likely to experience anger and be willing to kill and die, if loaded up on these toxic elements. So we must ask, how many of the evil acts performed by people are facilitated by Man’s wholesale poisoning? And we should not forget how some individuals were/are massively poisoned for exposing the real nature of the PTB.

 

When Man, or the people of a certain country, commits acts of great evil, does it support a nature or nurture basis? One area that has received much study is the Nazi Holocaust. (One hopes that future studies will be undertaken on American soldiers’ often-heinous behavior in Vietnam, Iraq and Afghanistan, as well as ALL other nations, Israel included, whose policies are also barbaric towards the people they control.) Now the capture and trial of Adolf Eichmann led to both the book [not read here], “Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil” and the Milgram Psychology Experiments.

The “Banality of Evil” book, and Eichmann’s life, demonstrate that a mass murderer may– contrary to previous belief– be a very average man. He may be a non-thinking, “order following” bureaucrat, not someone especially sadistic (previously), or someone who has deep beliefs in any ideas whatsoever. Eichmann apparently was just trying to follow the orders of his superiors, and get ahead in the government, but that didn’t help him at his trial. His order-following defense was discounted by the judges. He was convicted and hung. He was cremated and had his ashes scattered in international waters. His last words were, “…I had to obey the rules of war and my flag. I am ready.”

The Milgram Experiments should be read by all; they were a set of controlled, scientific experiments that demonstrated that about 65% of people will obey an authority figure and administer electric shock to people when asked to– even when the person supposedly receiving the shocks is screaming and begging for it to stop. Indeed many continued to supposedly administer the shocks even after one recipient– a supposed heart patient– feigned non-responsiveness. It is important to realize that the 65% authority-obedience rate occurred when the subjects were not at any risk if they refused to shock the other person. When civilians or military personnel are under threat of arrest or court martial for disobeying, the percentage of Mankind that will commit acts of torture or murder will likely be significantly higher. It is indeed a sobering thought that most of your friends, neighbors, and everyone else, will mindlessly obey and torture and kill you, even if you are innocent of any wrongdoing, if “the authorities” ask or demand this!

 

But this knowledge then causes us to ask if there are any factors that have lead to such blind obedience to authority in most people. The wholesale poisoning of Mankind– and thus his/her brain/mind– was already discussed. But a knowledge of Ultimate Truths (see below) dictates that we must ask if this is a genetic weakness; i.e., was Man designed to have such brain/behavioral defects, by his evil creators? Or can the Milgram blind obedience results be, at least in part, a learned behavior? Is it a deliberately induced behavior, by the PTB? Has the 65% obedience rate been duplicated in other countries and societies? And how is it that 1/3 of the subjects did not show this potentially grave defect– that can lead to either partaking in evil, or not trying to counter one’s gov’t from committing evil acts? And what can be done to get the other 2/3 to give up this harmful blind obedience to authority figures? This may be both the most crucial and the most practical question to ask. We should not shrink from the (horrific) implication that the Milgram Experiments indicate that there may literally be millions or billions of potential, order-obeying Eichmann’s among the human race! Perhaps it is very telling that Govt’s have not acted to try to counter this dangerous, deadly blind-obedience to authority– indicating their hand in creating it. In conclusion, the Milgram Experiments alone are insufficient to answer the deeper questions in this article. But these experiments do show that many people have a dangerous capacity of great obedience to authority. If the ultimate authorities, on this Planet, are immensely evil, we could end up with the horrific events that comprise much of Man’s history. On the other hand, if the ultimate authorities were good, people would follow them and our history might have been very different.

 

I now have some final thoughts on both the Milgram experiments, and on Eichmann’s trial on charges of Genocide, and Crimes Against Humanity. Eichmann’s trial judges and later Supreme Court (Appeal) judges did not adjudicate this matter lightly. They wanted to be fair, and to look fair, as they knew innocent Jews in other lands might lose their lives as a retaliation for their verdict– which turned out to be the case in Argentina, and elsewhere. Nonetheless, their guilty verdict, like the Nuremberg Tribunal guilty verdicts, obviated the “following orders,” or blind obedience to authority “excuse”, that 65% of Man may have inherent (or learned) in his/her nature. One 1945 quote from Eichmann may have helped convict him. He said, ”I will leap into my grave laughing because the feeling that I have five million human beings on my conscience is for me a source of extraordinary satisfaction.” [Eichmann had meticulously tallied the numbers of those transported/killed under his command. It was both a significant bureaucratic accomplishment, and apparently a source of personal satisfaction for him.] Wiki quotes Eichmann’s counter, at his trial. He claimed that he was referring only to ”enemies of the Reich [Gov’t]” in that quote. Notice first that at a trial for his life, when confronted with his own statement to a former “colleague”, he did NOT deny his personal involvement in killing 5 million human beings/Jews. [Something that also needs to be realized by those in the conspiracy field when they see someone, or some website, claiming either that it never happened, or the number of victims was vastly smaller.] Apparently if Eichmann’s Gov’t declared certain human beings to be “enemies of the state,” he then had no qualms on murdering them en masse. His last words (above), indicate that a state of war having been declared by his Govt, further– in his mind– legitimized mass murder of the people his regime had declared to be enemies. This ”logic” of declaring a war, has been used by many regimes– notably the American one for some time, and especially after 9/11/01– to attempt to validate (for the masses) its mass murder of innocents.

 

Sadly I assert that Eichmann’s view of one’s Gov’t as an entity that must always be blindly, and even gleefully, obeyed is actually held now by many– perhaps a significant majority [in agreement with Milgram]– of those, in the USA, that either work for, or otherwise benefit from, or have benefited– or believe that they have– from the American Federal Government. The Israeli judges, in Jerusalem, like the earlier Nuremberg Tribunal Judges, declared that obeying authorities, or even your Gov’t, is not a legal excuse for war, genocide, or mass killing of human beings. This judgment must be promulgated to all military personnel, and others who work for Gov’ts worldwide! In this light, the People of the world do indeed need to indict the top Americans who ordered the mass killing and torture of people in Iraq and Aghanistan, as well as the nearly 3,000 Americans killed by their own regime on 9/11, as the American regime’s bogus “Reichstag Fire” excuse to wage perennial war on Mankind. The fact that no other national gov’t has issued such an indictment against the top American military and civilian leaders, including Bush and Cheney, indicates again a global conspiracy against Mankind, and against the causes of Justice and Peace, and is a betrayal of the Nuremberg Principles. The precedent of the Eichmann affair of kidnap, trial and execution desperately needs to be repeated on the American rulers, or else the lessons from Nuremberg and Jerusalem, that serve to counter the defects in Man that were delineated by the Milgram Experiments, will be lost. This not happening again shows that all of Mankind’s gov’ts are under the control of immensely powerful and evil forces who are deadset against Justice and Peace for Mankind.

 

A related book [read here] is “Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust.” The author depicts how many ordinary Germans submitted to mindless propaganda, and ended up committing the most dastardly of deeds. It helped end the claims that “few Germans knew,” or that especially sadistic men were selected to perform the sadistic deeds. Horrific acts of torture and murder are depicted, as well as the everyman nature of those who committed these acts. One remarkable fact revealed was that the Nazi SS allowed their soldiers who could not stand killing or torturing people, sometimes even infants, to get out of such duties without any penalty or mark on their records! The author found evidence that ONLY ONE OUT OF THOUSANDS OF SS MURDERERS ASKED FOR OTHER DUTIES! Most of these previously, average people apparently, mindlessly committed heinous acts on helpless innocent human beings TO THE VERY LAST MINUTE the war was to end. But is this none other than a manifestation of the Milgram Experiments’ obedience to authority results? Except here: 1. the authority figure is “THE GOVERNMENT,” and “THE MILITARY” not merely a researcher in a lab, and 2. here these former average people are directly torturing and killing innocent people, without any doubt, and 3. these people have received much, prior indoctrination. Does the Milgram 65% blind obedience go to 99% of humanity under these circumstances? The only alternative is the Einstein understanding that Germans are evil to their genes. I doubt that there is anything special about the German people in this regard. We only have to witness American troops in Iraq, when Iraq never attacked the United States. While it is not country-wide American policy to carry out extermination, each American soldier is there to potentially kill people that did NOTHING to his countrymen.

 

Another fact demonstrated was that, contrary to what was claimed by the German people, millions knew about the extermination. The author shows how many were involved in transporting, guarding or other involvement with those to be exterminated. One major city ran a newspaper article freely admitting to it. The author lays blame on the Gov’t and the Catholic Church for their propaganda against those to be exterminated. All this is relevant to the American people’s complacency, as its regime targets alleged “Islamo-terrorists” and any nation on Earth, for the alleged act of the fictitious Al-CIA-duh’s 19 Arab “hijackers” destruction of the WTC. Not very many Americans are willing to investigate the fact that the plane impacts depict impossible crash Physics (and are thus merely CGI [Computer Generated Imagery] created for TV viewing by the masses), and thus did not take place; or that the great heat in the WTC rubble pile, for up to six months afterwards, virtually proves the American regime nuked its own people, and the China Syndrome resulted. Instead massive denial comes into play– as it did with the Nazi takeover of Germany. All too many people seem happy to digest the propaganda/lies from their TVs, and conclude “America über alles,” rather than face the fact that their Gov’t is setting them up for total disaster, also like what happened in Nazi Germany. Germans still mostly do not know, or want to accept, that “Hitler was a British agent”. Likewise the Israeli regime’s often-heinous treatment of Palestinians is particularly odious coming from a people that were decimated by similar treatment so historically recently. Being a victim of genocide is no excuse for perpetrating it, or a slower version of it, on others! This appears also to be the case in the Congo, during the last decade; as the nearly exterminated Tutsis are allegedly involved in killing millions in the Congo. Rare minerals needed for electronic devices in the “civilized” nations is said to be the underlying reason for this mass murder. There is little doubt that the “hidden hand” of the PTB will ultimately again be uncovered for causing this extermination.

 

One fascinating thing I have observed is that many people are uplifted by the heroic behavior of those who acted “humanely” to save innocent people from mass murder– even though both history and the Milgram experiment shows most people will not act similarly. It seems that many are moved to learn about people who risked everything– and sometimes paid the ultimate price for saving people who were “not their own,” except, of course, that such people view all people as their own. Most people know about Raoul Wallenberg, and Oskar Schindler and his wife Emilie– who has not been given proper credit for her amazing heroic deeds. There have been numerous other people who acted similarly. But one such rescuer–an Italian man who ended up saving 5,000 people in Budapest–has had a book [not read here] written about him that has a title that is very relevant to this article. The book is called “The Banality Of Goodness: The Story of Giorgio Perlasca.” See also Wiki on this story. Note the author’s phrase, “The Banality of Goodness” as a title; because he- -in contradistinction to the Eichmann matter– wanted to show that a very average person (up to that point in his life) could not help but do so much good for so many desperate, innocent people, when he found himself in a position to do these good deeds, and at great risk to himself.

 

The “Banality of Goodness” aspect of Man’s nature brings me to some events, and depictions, of World War I. I assert that they may relate to the real nature of Mankind, if only s/he were allowed to be in control of him/herself. During the 1914 Christmas of WWI, French, Scottish and German troops near each other, in the trenches, briefly put down their weapons and celebrated Christmas together–for a night and a day–before being ordered to go back to killing each other. The recent film [seen here], “Joyeux Noel” depicted this. But in 1957, Stanley Kubrick’s great film [seen here], “Paths of Glory” was loosely based on this and other events of WWI. The ending of this movie is said to be one of the best and most moving scenes in cinema history. It is here on Youtube. It shows French troops jeering a frightened, captured, young German woman, as she is forced to sing for them. The reaction of the French troops to her innocence must be seen to comprehend the true nature of most people, if only their controlling “authorities” were not of such an evil nature that most people cannot even comprehend. I believe it shows what Man could be, if these “authorities” could be found and eliminated, and Man was left to himself.

The earlier part of that movie is also loosely based on actual events. It shows, a top French General ordering French artillery to shell their own troops to help force them out of the trenches, and to attack “the enemy.” When that didn’t quite work out as planned, several Frenchmen are later scapegoated, and handpicked for bogus cowardice, and a firing squad. Near the end, in a move that rarely occurs in reality, that top French General himself is tried for the shelling of his own troops. This brings us to the foul deeds perpetrated on the foot soldiers in the trenches on the very last day of WWI. The American commander was General John J. Pershing. Wiki says, “He controversially ordered his troops to continue fighting after the Armistice was signed. This resulted in 3,500 US casualties [killed or seriously wounded] on the last day of the war, an act which was regarded as murder by several officers under his command.” While the German troops either retreated or defensively waited in place, till the “eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month” for the Armistice to go into effect, Pershing (and subsequently, numerous subordinate, high-ranking officers) had given the order for American soldiers to charge the German lines– lines that they would, in minutes, be able to casually walk across– literally UNTIL THE VERY LAST MINUTE before the Armistice went into effect! Some French and British top Generals acted similarly. Pershing and other American Generals would lie to a Congressional hearing and get away with it, about these events, and just exactly when they had learned the Armistice was to go into effect. Pershing was REWARDED and promoted to be the first USA “General of the Armies” the next year, and “was the model for the top WWII Generals.” He was the only one to hold that 6-Star equivalent rank, until George Washington was posthumously awarded that rank in 1976. In 1961, Nuclear-tipped Intermediate Range Ballistic Missiles were (appropriately?) named after Pershing. Instead of being rewarded, Pershing should have been tried and convicted for the mass murder of his own troops, and for treason, and hung– are you reading this, American servicemen and women? This is who commands you, and what their goals really are. Again the Pershing matter, and his remarkable reward– instead of being hung– shows that the evil in Man’s affairs, is due to the highest levels in his Gov’ts, and those that control these Gov’ts.

 

So it is clear that if left alone, human beings will make peace with each other; but those in control demand that human beings perennially do two things– kill and die. I have revealed the horrific reasons for this here: anonymous-physicist.blogspot.com. The Wars, the exterminations, are all for bogus reasons, and are “set-ups” by those who control Mankind. This brings us to the “learned behavior” aspect of the bogus “Nature or Nurture” debate. The PTB, in fact, realize that Mankind must undergo heavy brainwashing from a person’s earliest existence. “Patriotism” indoctrination begins in the youngest years in public or private school. Religious indoctrination is also forced upon most children early on, by their already totally brainwashed parents, and the Churches. The MSM (especially TV)– “news” and entertainment also bombard human beings from their earliest days. Few humans are then ever able to free their minds again, and break away from the kill and die mentality, for whatever cause the PTB are pushing at the moment. Eighteen year-olds are brainwashed to give up their entire existence and go off to far away lands and possibly die for bogus reasons, and they can’t think not to do it. Many become senseless murderers and torturers of innocent human beings. Few can think for themselves and, like Muhammad Ali simply say, “I got nothing against them Viet Cong– or Iraqis, or whoever.” The Rev. Martin Luther King, Jr. was assassinated by the American Regime– as proclaimed by an American judge and jury– one year to the day that he first spoke out against the War on Vietnam, and called the USA the “greatest purveyor of evil in the world today.”

 

In this light, we know what happened when America, and the world, finally got a true prince of peace– President Kennedy. He refused to war against Laos, Vietnam, Cuba, or to do the “big one” during the Cuban Missile Crisis. He promised “not merely peace in our time but peace for all time.” Listen here. When the PTB felt threatened by his call to end war, and have Peace, they issued their “Report From The Iron Mountain” that heinously declared that war was necessary and good for Mankind. Kennedy ordered the return of the first 1,000 “advisors” from Vietnam (and thus begin the end of the Vietnam conflict before it ever got going); and that order was countermanded by the Joint Chiefs of Staff, just before he was assassinated. I have also revealed here that President Kennedy had found out that the President did not have actual control of the launch of America’s nuclear arsenal, and had attempted to wrest control of this from the military. All this indicates that the actual nature of Man’s governments is far from what is publicly portrayed. And that war, and other events– on the grand scale– are controlled by others, and forced upon Man.

 

More explicitly now, a true understanding of (previously hidden or misunderstood) nuclear matters proves– beyond any reasonable doubt– that Man’s alleged evil nature is actually due to the controlling machinations of hidden forces that have been delineated in my Ultimate Tuths (U.T.s) series of articles. In more detail, to study Man’s supposedly evil nature, nothing can be more important than studying that most evil of matters– the massive stockpiling of nuclear bombs and ICBMs–that, if unleashed, could completely exterminate all of Mankind! And in my U.T. articles, I have demonstrated that:

1. the very creation of nuclear bombs–including dates known hundreds of years earlier–which I assert was the entire purpose for World War II,
2. the actual facts involved in nuking Hirsohima and Nagassaki when Japan had tried to surrender well before then and there were only civilians there,
3. the events of Maury Island and Roswell, which followed Hiroshima and Nagasaki, were actually the Quarantiners trying to stop the further nuking of Man by his evil (Quarantined) Creators, by trying to take out the Hanford Plutonium Plant and the Roswell Army Air Force Atomic Bomber Group,
4. the use of the “33” code in all these matters that I have revealed, proving that the nefarious secret societies are in control of all Gov’ts, and all important matters,
5. the subsequent stockpiling of the massive numbers of nukes/ICBMs– that could (needlessly) wipe out Mankind SEVERAL TIMES OVER,
6. the efforts by the USA and the USSR to nuke the far side of the Moon,
7. the American nuking (1958-1963) of the near Earth Space (Quarantine Escape-Related) that allegedly altered the Van Allen Radiation belts that protect the entire Earth from radiation from Space,
8. the fact that the elected President of the USA actually has no control of the launching of America’s nuclear arsenal
9. all of the above can be explained ONLY by the fact of what I called the Cosmic Criminal Creators of Mankind trying to break through the Quarantine around the Earth in which they have been trapped for 50,000 years or more now.
10. Likewise, no species would endanger its entire existence by creating nuclear or biological (AIDS, Ebola, etc.) weapons of mass destruction that could get out of control and exterminate all of Mankind– unless they never were under Man’s control!

 

Indeed any one– let alone all– of the above matters, in itself, is probably sufficient to prove the case I am making here. E.g., the massive numbers of nuclear bombs and ICBMs being capable of (needlessly) wiping out all of Mankind several times over, demonstrates that nuking only the alleged “enemy” is not what they were intended for– rather either Quarantine Escape, or the extermination of ALL of Mankind (including the country from which the nukes would be launched from) is the true intent of all the nukes and ICBMs, and other WMD, that exist on Earth. Furthermore, I have also demonstrated that all the “enemies” involved in the World Wars and Cold War were, behind the scenes, actually in cooperation with each other! All of this indicates that the evil perpetrated against Mankind does not, in fact, originate from Mankind! Rather the alleged evil actions of Mankind have always been ultimately dictated by Man’s Cosmic Criminal Creators quarantined down here. This is further indicated by the evidence (Sodom/Gomorrah and the Mahabharata/Kashmir) of several previous, possibly global, nuclear wars on Earth in the last tens of thousands of years.

 

So the question of how could Man have advanced science and technology, yet still be backwards and barbaric in his behavior towards his own species is thus shown to be specious. The truth is that Mankind is totally controlled, and that all the science and technology he creates, or appears to create, as indicated here is to be used for the control and killing of Mankind, plus one other goal– Quarantine escape. Everything that our alien criminal creators force Man to do is ultimately for the goal of breaking though the Quarantine/Grid/Bio-Net. And they have tightly controlled Mankind since they created us. Man has some of their DNA, which also prevents Man from passing through the Quarantine around the near-Earth Space. Thus the need to make poor, fake Moon Landing videos. But if we have some of their DNA (Man made in “god’s” image), and they are so evil as to create and then exterminate millions or billions of sentient beings– as appears to have been perpetrated against either the present or previous species of Man (Cro Magnon Man, Neanderthal Man, or other)– then Man himself could be inherently, extremely evil from this alien DNA. But again all the evidence and history indicates that when left to their own devices, most human beings just want Peace. And the immense efforts the PTB have to go through to brainwash, deceive, and control Man indicate again that without all this, Man would NOT be waging perennial war on himself. A cohesive picture, derived from all my articles, has demonstrated that all the wars, and WMD are either forced upon, or given to, Mankind for the SCRIPTED, forced mass murdering of himself, and for the related Quarantine escape. All other attempts to explain the nature of evil in man are thus shown to be either ignorant of the most crucial, and previously hidden (or denied) facts, or they are deliberate disinfo– perhaps the final covert element in the scheme to hide the control of Man by the actual PTB. Man, like any other biological entity, is far from perfect; but Man’s behavior, or evil deeds– on the grand scale– have all been scripted for him, for countless generations.

To summarize, I assert that the preponderance of the evidence indicates that the evil Man has done, and is doing today, on the macroscopic scale, is mostly due to Man’s actions being dictated by extremely evil beings who created him, and have controlled him ever since. These controllers have had one goal in mind– Quarantine escape. Both the nature and nuture (genetic and learned) aspects in Man’s often evil behavior are superseded, in importance and causation, by the hidden truth of Mankind’s total control, on the grand scale, by the alien criminals who created Man to be their slaves, 50,000 or more years ago; and who have held a tight and evil grip, over all Man’s important affairs ever since.

It is hoped that those in the intelligence agencies and the military, from soldier/seaman to General/Admiral, will find this knowledge, analyze it, see the crucial truth in it, and then utilize it when the time comes. Utilize this knowledge, to CEASE BEING GUTLESS AUTOMATON EICHMANNS, and do not kill innocent and good human beings. Rather ascertain where our Cosmic Criminal Creators are, and who their top, evil human lackeys are; and then do the right thing, in the NAME OF ALL HUMANITY– WHICH IS ON THE WHOLE, A GOOD, NOT EVIL, SPECIES– IF ONLY WE WERE LEFT ALONE.
Bookmark and Share
POSTED BY SPOOKED AT 5:28 AM
SUNDAY, JUNE 17, 2007

The Ultimate Truth, Part I
On the Nuking of: the van Allen Belts, the Dark Side of the Moon, the WTC; & Who are the Real Powers that Be © June 16, 2007 by the Anonymous Physicist. Permission granted for all to re-transmit, post, etc as long as “© Anonymous Physicist” remains on it

 

The Anonymous Physicist comments first on the nuking of the van Allen Belts, and the planned nuking of the dark side of the Moon. He then uses those ideas, and others to try to get at who is really in charge of Mankind. This may be crucial information of the highest order. Research it and judge for yourself. He recommends both a healthy skepticism, and an open mind, as do I.

First off, Wiki announces at the top of this article that “This article may require cleanup to meet Wikipedia’s quality standards.” Since Wiki doesn’t have the highest veracity standards, this should generate great caution as to this article’s veracity. Then, for those of us who know “ultimate truths,” the end of the article is, IMO, the most revealing: “The summer of 1962 was problematic for nuclear weapons aboard Thor rockets. The Bluegill nuclear test on June 4, 1962, was aborted 10 minutes after launch when the missile tracking system failed prior to nuclear detonation; the nuclear device was lost and the Thor destroyed. The original Starfish test on June 20, 1962, failed one minute after launch, again losing the nuclear device and destroying the Thor; radioactive metal and debris rained over Johnston Island. The summer concluded with extensive plutonium contamination of Johnston Island and following the failed Bluegill Prime nuclear test on July 26, 1962, which was aborted on the launch pad after the Thor engine malfunctioned on ignition.”

 

Before going on, I hope people realize, despite the public proclamation, that NASA is a thoroughly, military agency. But by 1962, the U.S. Air Force and NASA (if they were really different) had pretty good track records in launch success. I have little doubt that all these “failures” were not accidents. They were deliberately blown up, by OTHERS who knew what they were about to be launched for! Before I explain in detail, let us examine the two programs that both the U.S. and the USSR regimes partook in, in the late 1950’s and 1960’s. I have already informed you that the “Cold War” was bogus, as is the “War on Terr-ism” now. (Although the shorter version of that is all too real—“War on Terre.”) So the same “others” down here and in control of both the US and USSR regimes ran these two extraordinary and secret programs. (The nuking plans for the dark side of the Moon were only declassified in the last 7 years or so.) 1. The nuking of Near Earth outer space. (Or the Van Allen radiation belts), 2. The attempted nuking of the dark/back/hidden side of the Moon. I assert that the first program endangered the existence of Mankind and all life on this planet! Interfering with Earth’s magnetic field is capable of the most dire of consequences as the magnetic field protects Earth from all sorts of energetic particles from the Sun and from more distant sources which sometimes emit massive fluxes of high-energy particles. Perhaps also even the disappearing ozone layer was affected too. Of course, others have found that even the rocket exhausts have caused significant damage to the protective ozone layer around the Earth. I assert that there was no scientific basis for exploding fission then fusion bombs in outer space, near the Earth. The Wiki article’s (probably written by a govt shill) desperate attempt to find a scientific benefit is a joke. A radioactive Cadmium tracer was “included” in the Starfish Prime H-bomb and supposedly led to tracking air masses, and it states that EMP was studied. Now a tracer could have been sent into space without exploding H-bombs into Earth’s protective field! And EMPs can be (and are) studied without nuking the Earth’s magnetic field. Again from Wiki itself: “Thermonuclear weapons are also less efficient at producing EMP because the first stage can pre-ionise the air [3], which becomes conductive and hence rapidly shorts out the electron Compton currents generated by the final, larger yield thermonuclear stage. Hence, small pure fission weapons with thin cases are far more efficient at causing EMP than most megaton bombs.” And they had earlier exploded fission bombs into the van Allen Belts. So this is a lie, if they purport that this H-Bomb nuking was about studying EMP! So there was no valid reason to proceed to nuking the Belt, or near-Earth Space, and I assert no scientific reason for exploding fission bombs there either, especially since it risked endangering humankind and all life here.

When this is coupled with the planned nuking of the dark side of the Moon by, once again, the hidden allies– the US and the USSR, the reasoning becomes clear. But let us first examine the planned nuking of the Moon. Both sides began planning this in the 1950’s, which, of course, is the very earliest they could have tried to do it. Again letting us know what both the ICBMs and all the nukes really are about, in my opinion! The rational from both sides of the bogus “Cold War” was, per usual, the same. “We wanted to show the other side, our great power.” As if exploding 50 megaton H-bombs and testing ICBMs all over the Earth didn’t already make the point! And I assert again that “showing” something when you are going to do it at the hidden side of the Moon is obviously a lie! (I have seen desperate statements where they claimed it would have been visible “at the limb” of the Moon.) Why not do it at the front side of the Moon if you wanted to impress? I assert that the purported “environmental” reason both sides called this off is laughably bogus. If they didn’t/don’t care about all the atmospheric nuclear tests, all the D.U. (Depleted uranium) released etc. right here on Earth, does anyone buy this rationale for not proceeding with their plans? In my opinion, they didn’t end up nuking the dark side of the Moon because they tried and were stopped by OTHERS. Just as several of the Thor rockets were stopped before or after lift-off in the near Earth nuking events. This too is probably why those stopped— they were halted by OTHERS. And the creation of bigger, closer radiation belts I assert was not a natural consequence! Physicists would have been able to predict this, and wouldn’t have launched the nukes—it was not a “natural process” that created the newer, bigger belts, in my opinion! It was a deliberate act by OTHERS saying: “You want to destroy this Grid/Quarantine, OK now it is bigger and more impenetrable than before.” Indeed this article unlike the Wiki article, states that the new belts created after the nuking will last for “hundreds of years,” not the “five years” that the Wiki authors claim. I would wager the new stronger, larger belts are permanent, myself.

Now I assert there was something on the dark side of the Moon, the monsters in charge down here wanted to destroy. Just as there is something the monsters in charge down here wanted to destroy in the Space nearer to the Earth. The coupling of these two sets of nukings helps give the aim away. The dark side of the Moon is linked to the Grid around the Earth. There is likely a base there at the Moon, possibly a control center of the Grid/Quarantine. Indeed I have already released herein, at the comments section, what some ancient civilizations’ writings have left us, that the Moon was created/brought over some tens of thousands of years ago, and is an artificial body as numerous Soviet astronomers have stated. The uniform depth of craters regardless of their width is a clear impossibility! The very wide craters seen should have left very deep craters as the meteors hitting at those sites were vastly more massive—unless the Moon is an artifact. Speaking of Moon artifacts, this recent photo of Saturn’s moon, Iapetus, shows the equatorial ridge around that body and two hemispheres that don’t quite fit! Someone was in a hurry and did a bad job in creating that moon! Or were they letting us know, when we would be able to see it well enough, that OTHERS are around and in charge? (But don’t read much at that site—it claims that the laughably bogus Apollo program was real.) Most “authors/experts” deliberately and cleverly mix truth and lies. I post at this site because I could see that its owner is interested only in the truth.

Back to our Moon, the improbable solar eclipse and dark side always to the Earth (both of these having strategic value to the quarantiners), and the orbital fluctuations of lunar orbiting craft—said by some scientists, to be from a hollow Moon, are further indications of the artificial creation/bringing of the Moon. Some alternative historians claim that ancient writings depict both Moon-less skies and a tide-less Earth. But I agree with Spooked, there is also much misinfo/disinfo, and one should indeed view everything with skepticism, but should be open to new ideas if validated.

All the above points to a conclusion that those in charge of the US’and the USSR’s nuclear weapons, and missiles, wanted to destroy something on the dark side of the Moon, and in the space surrounding the Earth. This, of course, implies this nefarious force is in charge of Mankind (and his nukes and missiles, intelligence agencies, etc.) and perhaps always has been. There is massive evidence of the latter, including the 6,000 year old Sumerian “bible” (the source for the later Hebrew and then Christian bibles), and countless other ancient texts which have been, in modern times, derided as “myth. But now are seen, as people in their own time writing down events and history as they happened—and there was far more truth then than now! And thus the myth may be that those writings were myth. The Sumerian bible, and other ancient writings indicate that aliens were “cast down” here and created man “in their image” and to be their slaves. The latter condition continuing to this day—just ask someone who was in WTC 1 or 2 on 9/11, (if they could talk today.) The Sumerian bible depicts the double helix (double spiral snake) when it says “the gods created the Adam—the first man”. The Sumerians knew of DNA 6,000 years ago (because the “gods”/aliens told them of it.) The double snake became the symbol of medicine even now, 6,000 years later! It is called the Cauduceus. But the point is that these aliens who apparently created us and have been in charge ever since—hence all the wars, chaos and evil displayed— have been quarantined here, and have tried unsuccessfully to escape their quarantine for tens of thousands of years. I have made my own breakthroughs in understanding this and report now, for the first time, that what some have already described as evidence of ancient nuclear wars “among humans” was more likely the result of the quarantined ones (our evil creators) trying to break through the Grid, and failing, and the “Grid” then unleashing hell, with dire consequences for humanity, while the ones trying to break through (“God”) scurried back to their deep underground bases, while possibly suffering some losses—hopefully anyway. Such events include Sodom and Gomorrah’s destruction, and the “Deluge.” I know physicists who have found the fused sand at the Sodom and Gomorrah location indicative of a nuclear blast. And then there is the Mahabharata. This is an ancient Indian “bible” depicting events that differing experts say occurred from 8,000 to 24,000 years ago. Read the “sacred text” for yourself; does it not fit a nuclear war? What else fits a “flying craft unleashing a projectile with all the power of the Universe” and leaving charred human remains? Most alternative historians say it does, and say it is about ancient opposing human cities or countries nuking themselves. I release to the world now, what I think is a more likely hypothesis. The quarantined ones, our evil creators, tried to break through the Grid at various times, and the Grid unleashes hell each time. Indeed I teach people to see how the same scenarios are repeated over and over again. (Like the current Russian/American problem of the U.S. putting in missiles in Europe, just as the Americans put in Jupiter nuclear missiles in Turkey in the late 50’s to ostensibly lead to the Cuban Missile Crisis.) The Mahabharata supposedly says that one area wiped out is where Kashmir is today—where another nuclear war may break out! If a scenario worked before, they use it again, throughout history. Compare the Reichstag fire and 9/11 as excuses for the destruction of a Constitution and a Democracy, and each country sinking into a torturing, mass murdering monster. Compare the ancient Roman “Hail Caesar” salute and the “Heil [Hail] Hitler” salute. Indeed the PTB make a mass murdering regime out of the most powerful nation at all times in history: Rome, Vatican, England, Germany, the USA, China to follow. Behind the scenes each regime helping to create the next mass-murdering regime of another country, despite their being “enemies.” BTW, to see that ancient civilizations had much technology (despite what they teach at Universities), search for the “Baghdad battery.”

Now the Western “bible” says that one of “God’s commandments” was not to make any image of him. Why? In those days the “gods” walked among men, when they weren’t underground. And they knew they were being scanned from above, and did not want to be blasted for the cosmic criminals they are! Thus the need for this “commandment.” For the more advanced ones (the OTHERS in capitals as I have used them) in trying to kill our evil creators had already destroyed their hangout at the planet (Tiamat) which was between Mars and Jupiter—where the Asteroid Belt now is. Ancient civilizations’ writings claimed that Tiamat was very bright in the sky. The more advanced ones, not wishing to completely destroy the sentient beings they observed on Earth (that’s us, sometimes), set up a Quarantine/Grid that so many ancient civilizations refer to, e.g. the Chinese with their drawings of dragons surrounding the Earth. And yes even today, with e.g. the Firefox logo of an animal surrounding the Earth with one area left open. Now if Firefox wanted to encompass everybody (and what international business doesn’t), why leave out one area of the earth? Because those in charge are telling those who know, that they are looking for that one spot to break through the Grid and leave! And the Grid, or bio-net, scans for the DNA of anyone going through the atmosphere approaching space. Anyone with the DNA of the cosmic criminals (our “God”) is stopped, and blasted if it looks like they could completely escape. This includes humans as noted above. When John Glenn went a bit frantic about all the bodies at his craft, in 1962, he was speaking of the devices that were scanning him. They didn’t kill him because they ascertained his craft was not capable of leaving low Earth orbit. But NASA quickly brought him down with a bogus claim of a malfunctioning re-entry unit. (If that were true, he would have fried.) Every honest astronaut has reported being surrounded by such “UFOs”. There is much of this on the web. Look for the tether incident with one of the shuttle missions and you will know!

Finally we recently have the rebuilding of weapons such as missiles, nukes, lasers, the NSA— trying to “crack the code” of the quarantine— so as to send a signal/virus such as was done in the movie, “Independence Day” , to facilitate the cosmic criminals leaving and going back to ORION, by all the indications, their origin. I have indicated that the NASA “return to the Moon” logo for its “Project Orion” has the three Orion belt stars-– as did the Apollo program logo!– but no Moon now— their supposed destination! And the video of Project Orion shows a blast after already leaving Earth orbit—depicting blasting through the Grid, IMO. Yes, for those who have knowledge of “ultimate truths,” the PTB do not hide their goals and methods! And NASA’s original Latin motto translated is “Through hardship, to the stars.” It’s all about the “gods” in charge here breaking through the Grid, and returning to Orion. NASA is not about Man. As I wrote, once you have this knowledge, you can understand everything that has happened, is happening, and may be about to happen. Everything important that happens down here is about our evil creators trying to break out. Another reason why you will see “news” about the U.S. regime weaponizing space “against terrorists.” But really about you know what now. But the OTHERS won’t allow it, unless they are defeated, then we may be in big trouble. Because they (our “gods”) may wish to eliminate all of us— leave no witnesses— as with the nuking of 9/11/01.

 

The events at the WTC on 9/11/01, which I have called a nuclear holocaust, were nothing less than the final stages of the destruction of the American “democracy” so as to facilitate what is coming. Something like a global nuclear event to try to overload the Grid/Quarantine so the cosmic criminals can leave. Indeed I assert this was the reason for the tens of thousands of nukes and ICBMs the U.S. and the USSR had/have, in the first place. There was never a need to nuke someone ten times over! Even more ridiculous when you learn, behind the scenes, the two countries were always “together.” But all wars have been bogus; all have been for the end you now know. There must always be some bogus excuse to start a global nuclear war— currently Iran. In my original thinking now, Hiroshima and Nagasaki were nothing less than events to show the quarantiners that the quarantined were willing and able (once again) to nuke the whole human race unless they were allowed to leave— and this IMO, was the reason for WWII itself! The cosmic criminals, as I call these self-proclaimed “gods,” or in fact their leader, wanting to be called “God”, once again, after losing some technology, or Man’s apparent holding of some technology (but perhaps not really), have regained the technology to try to break through the Grid again. It appears imminent alas. IMO, the quarantiners will never let them back out into the galaxy for the evil that they have likely done on many planets to many sentient beings they may have either created or interfered with and destroyed whether they created them or not. There may have been a galactic war. We may be the kidnapped hostages in this galactic war. And never forget the human filth in charge of mankind—the Presidents, the “Kings” are said to be of the “bloodline.” The bloodline goes all the way back to what the “bible” described as the “cast down” ones “coming into” [rape] the human women they had created, and giving rise to whatever names they are called— Nephilim, giants [imagine what must have happened to the poor human women], etc. But this is the origin of the “bloodline” which continues to the present day kings and presidents— having some DNA from the original “gods” that created Mankind. It is not a surprise that Bush, Clinton, Dole, Kerry are all related—and all related to that evil English King Longshanks who had William Wallace of Scotland “drawn and quartered.” Look up the last term if you don’t know what it means. The descendants of Longshanks are no less evil, and supposedly are in charge of Mankind, but, of course, taking orders from you know who now! The descendants of Longshanks will happily have us all “drawn and quartered”, or more easily nuked en masse, if we don’t wake up, and fight back, as the ones who created the quarantine/grid wish to see, and have aided us probably many times such as in disengaging nukes. Listen starting at 4:34 of this remarkable video of a govt scientist detail a UFO destroying a nuclear missile. Ignore the shill before him, who tries to put the wrong spin on all this. The NSA has also been temporarily disengaged by OTHERS (at least for a few days— imagine they couldn’t get themselves “plugged back in”). There has likely been much other intervention that we do not know about, and may be why we are still here.

Even the famous Roswell incident is tied in with this. Now the U.S. Army Air Force (USAAF, 1947) at first freely admitted this was an alien craft that came down. See the newspaper headline, it came from the Air Force until they then got their orders for 60 years of lies and cover-up. Most do not know, (and all conspiracy fields are headed by installed popular govt shills who hide the ultimate truths) that Roswell was the USAAF base for the world’s only atomic bomber group! And “OTHERS” (and I don’t mean the “Russkies”) apparently had found this out, and were perhaps going there to terminate these nukes so our cosmic criminals could not continue to nuke mankind! However, just as the OTHERS have control of space around the Earth, our cosmic criminals down here control much on the Earth and the atmosphere (most of the time), and were able to knock down this craft. Now that was a Directed Energy Weapon (DEW) far beyond what is acknowledged even today! The fate of the downed OTHERS—if any survived (and numerous eyewitnesses have said they did),– you can imagine, in light of the recent public admission to fondness for torture and murder by the American regime and who controls them.

 

So while OTHERS may be trying to disengage nukes, they have not been completely successful. The proof may be in 9/11 itself and the apparent nuclear “incidents” of the OKC bombing, and the Baghdad airport in 2003, and maybe others that people mistakenly think were conventional bombs. So humans cannot, and should not, count on the helpful intervention of OTHERS whose main concern is likely for themselves in not allowing our cosmic criminals back into the Galaxy. We each need to examine if these things I explain are true, and then to inform everyone. Perhaps things are very much like some TV shows alas. If you recall “the Invaders” or the miniseries “V”? Each of us needs to enlighten and warn those we know as the first step. I have taken the time to enlighten you with this, without remuneration at this point, and indeed I have suffered a terrible, terrible price for such things already. But living in fear, living in a lie is not living. Overcome the fear. Lyndon Johnson’s term for the American people was “pissants” because, in part, they did nothing when their beloved President, John Fitzgerald Kennedy, was murdered by the government—and those who control it, for trying to prevent the things we have now! And yes, you can even look up, that he had wanted to warn the people about aliens and actually said, ”I’d like to tell the public about the alien situation, but my hands are tied.”

He was a man so far ahead, in so many ways, and the last President, and the last President to have cared about the American people, and the people of the world. He was therefore so dangerous to our monstrous controllers. Please listen (again) to his remarkable “Peace Speech.” You will know why they killed him. He was what the human race could be, if it were free of the monsters that control us. That most Americans do not know or care about getting justice for him, speaks volumes about much of the human race, and the success of the monsters in control of mankind. For he knew well, what was likely to be done to him, yet he persisted in trying to control these evil forces, and to stop wars. If only each of us had his guts and his wisdom, we might likely succeed against the bare handful of monsters and their human lackeys–the modern day Gestapo–in control. They shoot a good President, and poison other citizens who told the world that his government driver killed him, because they know they could lose, if the people ever woke up.

When learning of these startling, new ideas for the first time, the enlightened person should research them for him/herself.

It is hoped that you will see both the unstoppable logic of these ideas, and all the evidence of thousands of years, and the monstrosities of todays’ world where it’s actually easy to prove that it’s not about money or oil— it’s far worse than all that. If you think they need to do a 9/11, or perennial war, for “money”, just recall the Bush family stealing billions during the Savings and Loan scandals of the 1980’s (and getting away with it); or the $2.3 trillion Rumsfeld announced, on 9/10/01 was “missing” (and spent on “something”) from the Pentagon budget (and they got away with that). And then research (as I have) how there is 1. vastly more oil than admitted (but, of course, it’s finite), 2. much evidence that oil is abiotic, and that “peak oil” is a scam for perennial war, and 3. they could easily use alternatives now, if they wanted, including solar, wind, geothermal, tidal, other, and the “cold fusion” a corrupt physicist helped shoot down. No, the open-minded person can prove that 9/11 and the perennial wars have never been about money or oil. It’s far worse, and now you know what it has always been about. Now you will be able to understand things. The author has taken the time to write this for you, in the hopes that you will think and act, and tell everyone about all this now, just as the first step. Be well.

The Anonymous Physicist

UPDATE 6/19/07:

Picture of a real moon with real craters– Phoebe.

 

NASA worker describing bases on the dark side of the Moon on Youtube.
Bookmark and Share
POSTED BY SPOOKED AT 7:30 PM
Home
Subscribe to: Posts (Atom)

Admiralty Law

All below information is with Compliments due to Frank O’Collins – UCADIA who is no longer available due to greedy people ”stealing” their work and profitting from it. A great loss to people who truly want to understand the ongoing fraud by these parasitical pirates who are responsible for hi-jacking our Sovereign nations state functions and converting them to corporate foreign entities registered in Washington DC on US SEC.

Many has argued me that there is no evidence or that Admiralty / Maririme Law is not applicable in Sweden, well, think again and let below information testify the facts of why it is since the creation in 1706.

”23] Despite that in most Western countries, a quick search via the internet can reveal the supposed public courts can be found to be registered and listed as “private companies” and “operating for profit” as franchises of private companies masquerading as proper governments in direct violation and treason of the constitutions for such countries, many people do not know or even care to know these indisputable facts; and

[24] If we take Australia as an example in this case, my great grandfather Patrick McMahon Glynn and the other founders of the original Australian Constitution made it clear that the oath and allegiance of parliamentarians and the legal profession was to the sovereignty of Australia first, not to some foreign power.  However, since the 1930’s Australia like many countries has been “replaced” by a foreign power being a corporate structure registered into Washington DC and with the US SEC such as the Commonwealth of Australia (CIK: 0000805157), or the State of New South Wales (CIK: 0000071545) or the State of Victoria (CIK: 0000898608); ”

SWEDEN KINGDOM OF in Sweden and you can verify this by below link: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/225913/000110465912065836/0001104659-12-065836-index.htm

[25] It seems few people know (or even care) that the recent Australian Census is listed with a foreign agency as a prospectus and that the highest elected officials of Australia are in open and direct violation with Article 6 and Article 9 (Chapter I, Part IV Section 42 and Section 44) of the Constitution by selling the people of Australia without their consent as “debt slaves” to foreign powers; and”

För Svenska läsare finns på sidan:  http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/loesningen-foer-frihet-fran-slaveri.html

”Kingdom of Sweden deklarerar genom ombud på Riksgäldskontoret, senast genom Thomas Olofsson och Charlotte Rydin på Deklarationsblankett 18-K, http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/225913/000110465913075445/a13-22118_118k.htm .  Kingdom of Sweden deklarerar aktiebolag men inte myndigheter till SEC.  Dock är även dessa bolag med organisationsnummer, oftast F-skatt registrerade vilket bara näringsdrivande bolag ska vara enligt bolaget Skatteverket 202100-5448.  Även detta förhållande att man inte deklarerar alla bolag får mig att tänka på en Trust, för en Trust enligt Internationell rätt, utanför diverse författningstexter, behöver inte redovisa till någon annan än till The Protector.  Märk väl, nu talar jag om en Trust som inte står under en stats författing.  Vi har här lyft blicken ovanför de dåliga imitationernas värld.
Här kan du studera de AB som Kingdom of Sweden deklarerar, men som sagt, inga myndigheter i den listan:
State V7 in U.S. Securities and Exchange Commission.  Address from http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000225913&owner=exclude&count=40&hidefilings=0 ,
Companies for State V7, from the two links
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&count=100 ,
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&match=&start=100&count=100&hidefilings=0
Här en fil där jag satt samman registerutdragen från SEC enligt föregående tre länkar plus att jag citerar exempel på den information Kingdom of Sweden deklarerar, såsom hur det går med vårt rättsväsende etc, bifogat under vettigt filnamn och här med min fildatumstämpel:
2014-12-05 15:58:41 State_V7__Companies_for_SWEDEN_KINGDOM_OF_with_US_Securities_and_Exchange.pdf
Här Registerutdrag från Koncernstruktur för bolaget Regeringskansliet, Org 202100-3831, bifogat under vettigt filnamn och här med min fildatumstämpel:
2014-12-05 12:05:56 Registerutdrag_for_Koncernstruktur_202100-3831_REGERINGSKANSLIET.pdf
Observera att Kingdom of Sweden deklarerar även sin Politik till U.S. Securities and Exchange Commission.”

”Wednesday, November 21, 2012
The organized psuedo-legal commercial admiralty (OPCA) system of the private legal pirates exposed! – why almost all courts in Western-Roman systems controlled by the legal pirates are admiralty

If something ”looks like a duck”, ”walks like a duck”, ”quacks like a duck”, is it a duck?  This analogy summarizes the enormous frustration associated with ”Admiralty Law” for many over the years.

When one is accused and brought to court in many Western-Roman jurisdictions, the accused is placed in a ”dock” – a nautical term for a place for ”holding a vessel”.  A listing on a court ”docket” then exists – again an admiralty term relating to the harbor masters control of proceedings in his port.  The case then has its own docket of evidence as a manifest, a nautical commercial concept associated with the transport of goods. One may then be compelled to identify themselves with a ”birth certificate” – birth being a direct reference to the creation of a vessel with a specific registration number. The concept of bail and security- are specific laws of admiralty, not common law. The person presiding over the matter sits in front of a flag, denoting himself to be a ”flag officer” – a specific reference to a vice admiral under admiralty law.

All of these fundamental functions in modern court are directly nautical and associated with admiralty law- having absolutely nothing to do with common law. So why do the courts refuse to admit they are operating as admiralty and why has it taken so long to put these issues to rest?

Hiding Admiralty Jurisdiction ”In Plain Sight”

Part of the answer as to why so many good and intelligent people have struggled to see that virtually all courts in the United States, Canada, Australia New Zealand, United Kingdom and most other Western-Roman places are operating in admiralty is the lack of full knowledge as to just how ”large” admiralty law truly is.

One of the deliberate disinformation arguments that is still purported by pirates and privateers of the private bar guilds is that admiralty law is ”narrow” in its breadth and application.  Therefore, it could not possibly be so openly applied across the board as there is no provision for it to be applied for example in matters of securities, contracts, torts, administrative discipline, trusts, estates and probate.

This excuse it turns out is utterly false.  Since its formal creation in the mid-17th Century, there exists numerous statutes that clearly show admiralty can be applied and appear to ”mimic” every single major area of ”common law” – every, not just some.

Another argument thrown up as a deliberate distraction by paid disinfo agents and the pirates and privateers of the private bar guilds is the claim that even if admiralty law has wide applications, there is no logical proof provided by such claimants as to how the ”law of the sea” can be properly applied to courts on land.

This argument typically focuses on the more bizarre theories proposed on the land as well as the stranger concepts such as water marks being set at the highest point in each state so we are all ”under water” to rebut such assertions as absurd and less than credible.

Again the pirates and privateers are openly and knowingly lying to the people they claim to uphold as the proof and method of how admiralty law is applied to each and every one of us- is breathtakingly simple and obvious- (1) we each require a birth certificate and registration and (2) we are birthed in hospitals that literally means a military establishment and legally is treated itself as a ”vessel”- with hospitals both ”commissioned” and ”launched” and with people formally ”admitted” ”onboard” and discharged.

This is not fanciful conspiracy- this is common sense,  basic intelligence of what is shown to you ”in plain sight” every day.  Birth, is a nautical term and related prior to the 19th Century solely to vessels. What hospital births and birth certificate registrations demonstrate to anyone who cares to stop for a moment and think about it- is that you are capable of being treated as either (a) a seaman or officer (by virtue of hospital birth and registration) or (b) a registered vessel.

So the courts need not enter into any complex or convoluted arguments to apply admiralty law- it is fully automated.  Once they confirm your name, your residence and you ”understand”- then they can proceed.  You have been under admiralty law- since ”birth”.

 

Admiralty as the ultimate ”Organized Psuedo-Legal Commercial Argument” (OPCA)

Why then has it taken so long to fully discern and make the all pervading nature of admiralty law clear?  Why the arguments of administrative law? of different forms of law in operation such as trust law and estate law?

In truth there are still multiple forms of law in operation and in parallel.  For example estate law and trust law are very real and the creation of Cestui Que Trusts and Estates for our benefit are very real. It is just we are deprived from dealing directly with these forms of law in courts operating under the psuedo-legal commercial form known as admiralty.

Admiralty needs real law such as common law to continue- why?  so the pirates can rape and pillage what should be yours, to steal from your estate.  At the same time, admiralty is capable of mimicking all these forms of law, so when bonds and trusts are formed as part of court cases, it appears the judge or magistrate is switching law forms- which is not necessarily the case.

So how might we better comprehend Admiralty law?  Here then is a summary of canons from the book of canons of sovereign law from the site One-Heaven.Org, article 190:

 

Canon 6803
Admiralty (Admiralty Law) refers to a organized pseudo-legal commercial (OPCA) form of law first formed in the early 18th Century, but falsely claimed of much older provenance, whereby the operation of the “law of the land” and “laws of nations” is suspended during times of controversy and belligerence in favour of a legal system based loosely around maritime themes and mimicking all other forms of law “on the land” for the exercising of jurisdiction over causes, both civil and criminal, commerce, navigation, capture and transfer of property and the conduct and behavior of public servants as if military personnel.

Canon 6804
The word Admiral is an English military title first formed in the 16th Century from three common Latin terms ad meaning “to”, mira meaning “wonderful, marvelous  amazing, surprising, awesome” and alis meaning “a wing of the military”. Hence, the original and literal meaning of the title Admiral was “to command a wonderful, marvelous  amazing, surprising, awesome wing of the military”. The claim that the title is a borrowed Arabic title amir-ar-rahl meaning “chief of the transport” is an absolute absurdity and clumsy insult to intelligence as for England under Henry VIII and his Venetian advisors to honor the Ottomans at the time by using an alleged title would have been an unthinkable and mortal insult against both nations.

Canon 6805
The title “Vice Admiral” is a formal term defining a senior naval flag officer rank. The word “vice” is a Latin word equivalent to “agent” and means “on account of; like”. Therefore a “Vice Admiral” is a senior flag officer acting as agent for an Admiral or Lord Admiral. The term flag officer refers to one who acts in such a capacity as an “agent for an admiral” as being a duly commissioned officer, senior enough to be entitled to fly the flag to mark where the office exercises command. Thus the presence of an admiralty flag within a court room or place near or immediately behind the location of an official is demonstration of an Admiralty claim of possession of such authority and jurisdiction for the office and one occupying such office.

Canon 6806
While the codes, laws and practices decorating the interior of court rooms may vary in different jurisdictions, the presence of a specific flag and ensign of admiralty authority within a court room has always denoted specific power and authority since the 18th Century and if argued as purely ceremonial is an admission of fraud and treason by both the court and officials making such claims:

(i) In the United States, the presence of a gold fringed flag in a court room is a formal claim of the court being Admiralty. Any contrary claim is an admission of abuse of official seals and signs and subject to serious criminal penalties; and

(ii) In British plantations, the presence of the State flag, whether or not it is gold trimmed is also recognized as an admiralty flag.

Canon 6807
The first Lord Admiral appointed in Western-Roman history was Tommaso Morosini (b.1485 – d.1540) also known as “Thomas the Moor”, “Thomas the sorcerer”, the son of Nicolò Morosini granted the royal title by King Henry VIII (1509 – 1547) upon the formation of the first naval dockyards in English history in 1512/13 at Woolwich on the south bank of the River Thames near the palace of King Henry VIII at Greenwich:

(i) In 1512 the Pisans and Venetians brought with them master ship makers and the skills to build carracks superior to the Genoese and Portuguese . By 1514 completed the first great carrack known as Henri Grâce à Dieu “Henry by Grace of God” (Great Harry) being 165 ft (50m), 1,500 ton, 43 heavy gun, 141 light gun, 1,000 crew. Several great carracks followed from the Woolwich dockyards including the Saint Peter, Saint Michael and the famous Saint Mary (Mary Rose); and

(ii) By 1517, a merchant stores and dock at Deptford was converted and expanded into the second fully fledged ship building and dockyards for the Navy. In 1527, upon the completion of a set of defensive stone forts at Portsmouth, King Henry VIII commissioned the third dockyards of his Navy and its new official home at Portsmouth; and

(iii) In 1540, upon the execution of Lord Admiral and Baron Cromwell Thomas Morosini by Henry VIII, Venetian noble Giovanni (John) Orsini the “Russo” meaning “Red God” or “the Red One” was appointed Lord Admiral and 1st Earl of Bedford. Contrary to deliberately false history, Lord Admiral Giovanni (John) Orsini the “Russo” remained Lord Admiral until the death of Henry VIII in 1547; and

(iv) Assisted by Venetian intelligence and strategy, in 1545 England under Lord Admiral Giovanni (John) Orsini the “Russo” successfully defeated a massive French invasion fleet of over 30,000 soldiers and 200 ships. The French suffered heavy losses against the English Navy carracks and retreated. However, the English lost the Saint Mary (Mary Rose). The claim that John Dudley a militia land general was both Lord Admiral at the time and fully knowledgeable in Venetian maritime strategy is an absurd untruth; and

(v) Contrary to deliberate false history, upon the death of King Henry in 1547, John Dudley, Earl of Northumberland did not become Lord Admiral until the death of Henry VIII and the reign of young King Edward (1547-1553). In protest, the Venetians withdrew support and master craftsman and the dockyards fell into disrepair. Upon the death of young King Edward in 1553, John Dudley himself was captured and executed as a traitor. However, on Mary (1553-1558) succeeding to the throne, her husband Philip II of Spain was instrumental in ensuring that the Queen disbanded the English Navy, closed the dockyards and ordered the remaining ships of the fleet to be burnt at their moorings. By 1554, England was without a single ship of war, or Admiral, or Navy; and

(vi) Again contrary to deliberate false history, the next Lord Admiral of England was Francesco Orsini (Russo or Russell), 2nd Earl of Bedford, also famously known as Francis “the Draupon” (Drake) who was appointed in 1559 following Queen Elizabeth I (1558-1603) assuming the throne with the commission to re-establish the Navy. Lord Admiral Francesco “the Draupon” (Drake) first reopened Deptford Dockyards. New “strategic” dockyards and ship building was commissioned at Chatham on the River Medway in Kent and at Plymouth on the River Plym in Devon by 1560, followed by the reopening of Woolwich and Portsmouth Dockyards.

(vii) Lord Admiral Francesco Russo “the Draupon” (Drake) was responsible from 1558 for commissioning of the historic mass production of a new type of ship called an English Galleon being a small (100 ft), lightweight (around 300 ton), well armed (20 to 24 guns), relatively fast (10 knots) and highly maneuverable vessel. The new flag ship of the new English Navy was the first privateer vessel in Western Roman history known as the Pelican or also known as the Gild en Hindre meaning “to seize and plunder (hinder)”; and

(viii) In 1562 Giovanni Farnese “the Falconieri” (Hawkins) was awarded the first form of “Letters of Marque” by Queen Elizabeth I as the first Vice-Admiral and privateer. By 1563, Vice-Admiral Hawkins succeeded in capturing Spanish slave ships in the Caribbean and trading the proceeds. In 1564, Queen Elizabeth I personally funded a second “pirate” expedition, with huge profits. Lord Admiral Francesco Russo “the Draupon” (Drake) accompanied Giovanni “the Falconieri” (Hawkins) on his third pirate voyage as the English navy and narrowly escaped capture; and

(ix) By 1572, Admiral Francesco Russo “the Draupon” (Drake) with the new English Galleons of the Pelican and Swan successfully captured and plundered as “legal pirates” (privateers) a number of Spanish and French slave and treasure ships to become the most successful “legal pirate of the era, resulting in phenomenal wealth returning to England; and

(x) Both Admiral Francesco Russo “the Draupon” (Drake) and Giovanni Ghisleri “the Falconieri” (Hawkins) were instrumental in firstly the delay of the Spanish invasion of England in 1587 and then its destruction in 1588 by deliberately using booby trapping the old captured Spanish, Portuguese and French galleons as if Spanish ships and then setting them on fire, causing them to explode within close proximity of the main Spanish ships moored at Calais in France against a major storm. The remaining Spanish ships escaped into the open sea and were then blown off course, with some survivors landing in Ireland; and

(xi) The primary use of the English Navy as a pirate force was dramatically reduced upon James I of England (1603-1625) becoming King. The end to the Anglo-Spanish War by Peace Treaty in 1604 effectively ended the “legal piracy” of the English Navy and saw its gradual decline until the official and effective revival of the English “pirate” Navy from 1660 under Charles II; and

(xii) In 1706, the Act of Union by Queen Anne (1702- 1714) between England and Scotland saw the formal creation of one Royal Navy combining Scottish and English ships under the first laws of Admiralty and the first Lord High Admiral being Queen Anne herself; and

(xiii) In 1710, the office of Lord High Admiral was transferred to a Board of Privy Counselors known collectively as the Lords of the Admiralty comprising of five political Lords of Admiralty rated in status from the “first” Lord to the “fifth” Lord then supported by secretaries and assistants mirrored by five military lords of Admiralty known as “Sea Lords”; and

(xiv) After 1801, the position of Lords of Admiralty were depreciated against the control of the Bank of England to being Lord Commissioners of the Admiralty and agents of the Bank, rather than de jure positions.

Canon 6808 (link)
The first laws of Admiralty were not properly codified until the middle of the 17th Century, focusing equally on the discipline and maintenance of duty of Navy officers and Navy personnel as well as the operation of courts of admiralty and capture and management of property:

(i) The first laws of Admiralty were introduced under Charles II through 13 Car c.9 (1661) which for the first time in history expressed clearly the through thirty six articles the rules and conduct of Navy personnel, the operation of courts of admiralty and capture and management of property; and

(ii) In 1706, the Act of Union by Queen Anne (1702- 1714) between England and Scotland saw the formal creation of one Royal Navy combining Scottish and English ships under the first laws of Admiralty and the first Lord High Admiral being Queen Anne herself. In 1707, through 6 Anne c 37, the concept of admiralty law operating at time of war, the commissioning of privateers and the sharing of captured prizes were formalized with the conversion of the plantations of America as centers of pirate and privateer activity; and

(iii) In 1719, King George I introduced a new concept within Admiralty Law through 6 Geo. I. c.19 whereby those persons in “sea service” who committed crimes mentioned under 13 Car c.9 (1661) upon the shore in foreign parts were to be tried and punished as if they had been committed on the “main sea”. This was the first application of Admiralty Law on the land, in defiance of its alleged original purpose; and

(iv) In 1740, King George II introduced through 13 Geo. II. c. 4 in Article II the concept of three commissioners being required to administer a properly constituted Admiralty court. The Act also introduced for the first time in legal history the concept that owners of ships taking commissions of letters of marque were to provide bail and security. Furthermore, in Article III, the requirement for security to prosecute a case in Admiralty was introduced making the entire administration of admiralty courts commercial; and

(v) In 1749, George II through 22 Geo. II c.33 introduced a modified Admiralty Law and modified thirty six articles of the Code of Admiralty , repealing the 1661 act of Charles II as well as 1919 Act. Most importantly, the revisions to Admiralty Law made clear that those administering it were to be officers under fiduciary obligations through formal oath and that no agent or privateer was to hold any position of authority or conduct proceedings within an admiralty court. Furthermore, the act made clear that a valid court of Admiralty for court-martial only existed when three commissioners were duly sworn and present; and

(vi) In 1793, King George III through 33 Geo.III. c.66. significantly altered and refined Admiralty Law to make clear the taking of prizes by the admiralty courts and officers of the Crown during war as well as the procedural details of the issuing and administration of Letters of Marque. The act also reinforced the principles of those accused or “captured” requiring to provide security or “bail” in order to retrieve use of any goods seized as a prize. Under Article XIV it made clear the need to make surety under oath to obtain a valid Letter of Marque. Article XXXIV made clear the absolute forbiddance of officers of the court of Admiralty acting as an agent, or advocate or proctor in the same matter before the court. Article LXX reiterated the requirement of three or more Commissioners to present to hear and adjudicate a valid case in Admiralty, while Article LXXI permitted individual commissioner or justice of the peace to gather and hear evidence, but not to rule. Article XXXIII made clear the independence of the officers and judiciary of Admiralty from having any interest whatsoever in prizes or acting as privateers or possess letters of marquee namely “ That no Judge, Register, or Deputy Register, Marshall, or Deputy Marshall, or any other Officer whomsoever, of or belonging to any Court of Admiralty or Vice Admiralty in Great Britain, or in any of his Majesty’s Colonies and Plantations in America, or in any other of his Majesty’s Dominions, nor any Person or Persons practicing either as Advocate, Proctor or otherwise, in any such Court or Courts, shall be concerned or interested, directly or indirectly, as Owner, Part Owner, Sharer, Adventurer, in any private Ship or Ships, or Vessel or Vessels of War whatsoever, having any Commission or Commissions, or Letter of Marque as aforesaid; and in any case such Judge, Register, Deputy Register, Marshal, Deputy Marshal, or other Office, Advocate, or Proctor whatsoever, shall, notwithstanding this Act, be directly or indirectly concerned or interested as aforesaid, such Judge, register, Deputy Register, Marshal, Deputy Marshal, or other Officer respectively, shall for every such Offence (being thereof lawfully convicted in any of his Majesty’s Courts of Record in Great Britain or at any General Session of the Peace in any of his Majesty’s Colonies in America) absolutely forfeit his Office and Employment in and belonging to any such Court of Admiralty or Vice Admiralty, of what Kind or Nature so ever such Office and Employment may be”; and

(vii) In 1797, King George III through 38 Geo. III. c.38 confirmed that subjects of the United States were permitted to appeal in chancery from sentences of vice-admiralty courts confirming not only the continuing function of the estates of the United States as the plantations and property of Great Britain, but the course of potential remedy against adverse action of the vice-admiralty courts; and

(viii) In 1801, whilst hostilities with France continued, the prize (Admiralty) courts of the West Indies and America were reorganized through 41. Geo. III. c. 96 so that Admiralty Law would continue in light of possible further conflicts, independent of the hostilities at the time. Most significantly, the act reinforced the absolute division between officers of the courts and agents under letters of marque whereby one could not hold a position in such a manner. Furthermore, that judges of Admiralty were absolutely forbidden to be concerned with the care of any property of estates, namely in clause XVII “ And it be further enacted, That no person during the time he shall hold the office of judge of any of he said courts, shall, either by himself or by any person on his behalf, or for his benefit, act as agent for any prizes that may be captured from the enemy, or shall have any share or interest directly or indirectly in any privateer or letter of marquee, or shall be anywise concerned in the care, management, or superintendence of any estates in any island in the West Indies or on the continent of America”; and

(ix) In 1801, through 41. Geo. III. c. 76 King George III approved the extension of the system of Letters of Marque to permit the rules of their issue and application of their issue to be widened and applied as commissioners saw fit, providing within the general bounds of the act. This coincided with the dramatic extension of the use of Letters of Marque in the American plantations under the government of the United States corporation to all branches of its government as approved by Congress; and

(x) In 1806, through 46. Geo. III. c. 54 King George III reinforced clear the requirement of three or more duly appointed commissioners in order to constitute a valid Admiralty Court throughout all dominions whether it be a court-martial or determination of prize; and

(xi) In 1810, an Act was passed being 50 Geo. III. c. 118 regulating the office of registrars of Admiralty Prize Courts whereby the deduction of expenses from any “fees, dues, perquisites, emoluments or profits” and incident to the duties of offices was confirmed as lawful providing the remainder was carried to an account of the Consolidated Fund controlled by the Bank of England. This confirmed the admiralty courts as now purely organized “pseudo-legal” commercial agencies and not under any pretence of justice; and

(xii) In 1813, an Act was passed being 53 Geo. III. c. 151 regulating the financial handling of monies, bills of exchange and various government securities associated with Admiralty Courts including procedures and the obligation to deposit and report funds to the Bank of England and for the Admiralty Courts to effectively act as an agency and branch of the Bank in the management of all associated securities; and

(xiii) In 1816, through an extraordinary act 56 Geo.III. c.82 the judicial acts of surrogates of vice-admiralty courts appointed to act as judges of such courts during vacancies in those offices by the said judges or by the governors of the plantations and colonies in which such courts are were rendered valid, thus permitting for the first time agents to act in such capacity through Admiralty (in direct defiance of previous Admiralty law) providing such judicial offices were considered vacant; and

(xiv) In 1822, through 3 Geo. IV c.19, the minimum number of commissioners needed to convene a proper Admiralty Court and execute valid judicial acts was reduced from three to two where the number of commissioners in a particular court jurisdiction was less than six. The most noticeable effect of this act is the present day magistrates courts in Admiralty, compared to the District and Supreme Courts where the existence of six or more justices require a quorum of three or more for a valid Admiralty Court to be convened; and

(xv) In 1823, through 4 Geo. IV. c. 41 all “vessels” were required to be registered under admiralty to encourage “shipping” and “navigation” as euphemisms for trade. The act made clear that no “vessel” may enjoy privileges unless registered.

(xvi) In 1827 through 7 & 8 Geo. IV. c.65 reinforced the powers of two commissioners in signing and official act under admiralty law, changing also the structure of the board of Lord High Admiral to a council; and

(xvii) In 1832 through 2 Will. IV c.40 Admiralty Law was further refined with the commercial administration of the Navy and the extension of Admiralty Courts over the full range of fiduciary duties of affairs of officers, marines and seaman, in particular the determination of probate and will and testaments and the adjudication of estate matters of as if land courts- a significant historic event; and

(xviii) The creation of people into “vessels” by statute was created with Births, Deaths and Marriages Registration Act of 1836 (c. 86) whereby all births were to be registered and sent to a General Registry Office. The key word “Birth” directly implies a vessel. To ensure admiralty was connected to the procedures of “births, deaths and marriages”, several clauses made clear the connection such as XXI. Being Registry of children born at sea. In later decades, the introduction of “health acts” that required “births in hospitals” meant that by the beginning of the 20th century almost 99% of infants were born at sea by virtue of being born on board a british vessel being a hospital; and

(xix) In 1837, through the Transfer to Admiralty of Postal Contracts Act (1837), Admiralty Courts were granted all the previous powers of the Postmaster General in respect to all Contracts, Bonds and other Securities delivered by packet service, thus dramatically weakening the power and authority of the Postmaster General in preference of the Vice-Admiralty; and

(xx) The Admiralty Offences Act 1844 c. 2 made clear the extraordinary power and transition of admiralty to the land by permitting a claimed crime on the “high seas” to then be transferred to a specific location on land and to be treated in law as if it had occurred on the land. Thus, providing the legal argument that the original crime occurred “on the high seas”, the matter could be heard by an admiralty court as if a matter of common law on the land. This act help precipitate the creation of the absurdity of placing the “high water marks” of various states and counties on the highest peaks so that “all alleged crimes” were committed on the “high seas” and thus subject to admiralty. The accompany rules of “summary justice” were introduced later under Act 11 & 12 Vict. c. 42 (1848); and

(xxi) In 1845, by 8 & 9 Vict. c. 89 the registration of “vessels” was further refined to identify them as British vessels. The act reinforced in Article II that no “ship” or “vessel” as euphemisms for companies and bodies may be entitled to any privileges of a “british-registered ship” unless registered; and

(xxii) The application of admiralty law more widely to criminal matters greatly expanded with the Act 11 & 12 Vict. c. 42 (1848) whereby the traditional rules of common law such as original writs and right of reply and right to jury appeared to be “suspended” in preference to a faster, less rigorous form of justice or “summary justice” (itself an oxymoron). This act followed the act of Admiralty Offences Act 1844 c. 2 (1844) that placed common law and all previous statute law in the administration of justice in the lowers courts with the operation of admiralty law; and

(xxiii) In 1854, the act 17 & 18 Vict. c. 78 was significant in introducing for the first time the use of stamps on legal documents in admiralty – the first time stamps were required on legal documents – in lieu of small fees for lodgment. This act is the origin of the use of stamps on such documents and enabled judges, clerks and courts of admiralty to then recoup such fees from the Consolidated Fund, also rendering it no longer necessary to publish such legal notices in the London Gazette as the cancelled stamp denoted the proper “delivery” as well as “publication” and “public notice” of the legal instrument. This  act complimented one of the most important acts of admiralty and commerce in Western-Roman law being 17 & 18 Vict. c. 104 Merchant Shipping Act (1854) arguably one of the largest statutes ever created in English history prior to the 20th Century; and

(xxiv) In 1859, through the 22 & 23 Vict. c. 6 Act, for the first time in history, Serjeants, Barristers-At-Law, Attorneys and Solictors were granted permission to practice in Admiralty Courts, thus moving closer to admiralty courts being full mirrors of land courts; and

(xxv) In 1863, first through 26 & 27 Vict. c.24, the former “back door” through 56 Geo.III. c.82 whereby surrogates as agents could also act in the vacant roles of offices was clarified. For example, under article 4, where the office of a judge of admiralty court is vacant, the Chief Justice or Principal Judicial Officer becomes the ex officio Judge of the Vice Admiralty Court until notification is received and one is appointed to that vacant office. This act further reinforced the technique and explanation for why some jurisdictions from 1863 failed to duly appointed officers in the manner prescribed. Through 26 & 27 Vict. c.116 the concept of agents for prizes was reinforced with clear identification in clause 10 that no person holding officer under the crown may act as an agent; and

(xxvi) In 1864 and then in 1865, further major changes to Admiralty law were instituted, whereby the new Naval Prize Act 1864 was instituted and previous prize acts were appeared to be repealed, but only if their effects were no longer in operation. Thus, for the first time, a major historic section of Admiralty law was removed from the public record and made secret via repeal, such as acts pertaining to America and the United States, which remained technically still in operation because of ongoing declarations of war; and

(xxvii) The Court of Admiralty (Ireland) Act 1867 c. 114 while exclusively for the jurisdiction of Ireland is nonetheless instructive as broader knowledge of admiralty in demonstrating the limited rights of admiralty to those accused and its summary form and function in one act; and

(xxviii) The completion of admiralty law replacing common law within the courts to “mimick” as pseudo law that believed as common law was largely completed with the County Courts Admiralty Jurisdiction Act 1868 c. 71 which was followed up by Summary Jurisdiction Act 1879 c. 49 that established the framework of the modern admiralty courts in operation throughout the Western-Roman law operating pseudo-legal form of admiralty, masquerading as common law; and

(xxix) Further acts of Admiralty beyond 1867 include, Admiralty Suits Act 1868 c. 78, , Court of Admiralty (Ireland) Amendment Act 1876 c. 28, Admiralty and War Office Regulation Act 1878 c. 53 and Colonial Courts of Admiralty Act 1890 c. 27

Conclusion

As you can see by these canons, the size and breath of admiralty is extraordinary.  It is hoped this information will assist those facing the pirates and privateers of the private bar guilds who persistently refuse to follow their own rules, their own laws and remain obsessed in destroying any last vestige of rule of law.”

Using a mirror do see the truth?

What if the ”one world corporation elites” are NOT controlled by aliens as some say, but, instead wants to prevent ”ET’s” to get contact with us earthlings…. ????????

”Ending the Universe quarantine of Earth is in some ways like any other political process – messy, with struggle between opposing forces. There are forces on Earth firmly committed to stopping a reunion with interplanetary civilization.

Our entire military, nuclear and petroleum-based civilization is firmly against a reunion with a Universe society that cannot be controlled. Admission to the advanced propulsion systems of Universe society – namely ”free energy” – means that the vested interests of private ownership, cartels, and a petroleum-based transportation and energy system would deconstruct.

Ultimately, breaking the quarantine means ending war and oppression. Human military establishments become obsolete as war is outlawed. The narrow human elite that builds power by maintaining the monopolies of petroleum, nuclear power and military establishments would be deconstructed by interplanetary society.” http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/exopol/exopolitics03.htm

Rosh Chodesh & Rabbisplaining Reconsidering how men occupy space in feminist conversations.

By Mike Moskowitz July 11, 2017, 4:01 pm

JOFA Blog
Rosh Chodesh
Feminism1280px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project-1.jpg
On this day, many years ago, women said no, and men didn’t listen. We were overcome by a desire for greater influence and took possession of that which didn’t belong to us. Our maternal ancestors resisted but we didn’t pay attention. Their gold was taken without consent and formed an idol of artificially crafted divinity.

The screams of protest against modern manifestations of those idolatrous powers are still being silenced today with the same harsh consequences of the first 17th of Tamuz. The question remains: can men resist the impulse to occupy space that does not belong to them?

Discussions about women being given access to sacred spaces, whether in the context of becoming rabbis or at the Western Wall, are being had, but on men’s terms. Questions are framed around “granting” or “allowing” women to have more equality, as if it is ours to give.
We may be discussing how women can gain better access to their own Judaism, but we have yet to have a more basic conversation – namely, the way men interact with women, even in mundane spaces. It is time for us to pivot inward and invite ourselves to start listening.
Our rabbis teach that women were rewarded for opposing men in the building of the golden calf and were given guardianship over Rosh Chodesh, the new moon. Each new appearance of the moon represents a faulty attempt – similar to that of the golden calf – to expand perceived power and domination over a shared space. The Talmud relates that the moon wasn’t content with being equal to the sun and asked G-d, “Can two kings use the same crown?” Despite the fact that the moon is focusing on it’s own stature, it fails to recognize that the sun was the true source of light, and the moon only a faint reflection of it. God shrinks the moon as punishment for trying to claim dominion over what should have been a shared space.
We too reflect G-d’s light, and are charged with recognizing that shared source in others. Each Rosh Chodesh encourages us to renew our commitment to be present with one another as equals.
This upcoming month, Av, meaning father and representing the patriarchy, is the saddest month of the year and contains the harshest decrees. But the early mystical work, sefer yetzirah, also teaches that Av corresponds to the act of listening. We choose to hear by developing sensitive listening practices so as not to unintentionally contribute to the climate of misogyny.
Today we experience the painful reminder that society still hasn’t learned how to listen to others’ experiences. It is our turn to start listening. What would need to happen for men to support spaces in which women speak first? Are we capable of accustoming ourselves not to interrupt or interject when a woman is talking? Rather than being dismissive, how can we increase our respect for women’s opinions and take their ideas more seriously?
G-d is everywhere and there is room for everyone. But if we fill this world with just self, then there isn’t space for anyone, including G-d. Let us accept this Rosh Chodesh Av as a restorative one. We need to break the cycle of elevating ourselves through minimizing others. The world suffers when women’s voices are ignored. Are we ready to start listening?
Rabbi Mike Moskowitz is the Senior Educator at Uri L’Tzedek, a social justice organization guided by Torah values and dedicated to combating suffering and oppression.
All posts are contributed by third parties. The opinions and facts in them are presented solely by the authors and JOFA assumes no responsibility for them.
If you’re interested in writing for JOFA’s blog contact shira@jofa.org. For more about JOFA like us on Facebook or visit our website.

http://jewishweek.timesofisrael.com/rosh-chodesh-rabbisplaining/